เชิญพระสุพรรณบัฏฯมายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณเตรียมการบรมราชาภิเษก4พ.ค.นี้


เพิ่มเพื่อน    


 

3พ.ค.62- ที่สนามหลวง เวลา 09.54 น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ออกจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปตั้งแต่ง ณ พระแท่นมณฑล ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ  พระบรมมหาราชวัง

การนี้ เจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งที่หมู่พระมหามณเฑียร มีพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยกับตั้งแต่งสถานที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามและที่โรงพิธีพราหมณ์ ณ ศาลาสหทัยไว้พร้อม 

พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล จากธรรมมาสน์ศิลา ไปยังเกยประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเชิญประดิษฐานบนพระราชยานกง สำหรับพระราชยานกงทำด้วยไม้แกะสลักปิดทอง ประดับผ้าที่ฐาน  มีกงสำหรับวางแขนและพนักพิง เป็นพระราชยานแบบประทับห้อยพระบาท มีคานหามสองคานกับแอกและลูกไม้สำหรับหาม ใช้คนหาม 8 คน ใช้สำหรับทรงในเวลาปกติ และการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนราบในครั้งนี้ใช้สำหรับประดิษฐาน พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล

จากนั้นเวลา 10.05 น. เคลื่อนพระราชยานกงเข้าสู่ริ้วขบวนเชิญพระสุพรรณบัฏ  ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร ที่ตั้งริ้วรอยาตราขบวน โดยมีการจัดกำลังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนนำริ้ว และส่วนพระราชยาน มีการแต่งกายตามโบราณราชประเพณี มีเครื่องสูง ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งประกอบพระบรมราชอิสริยยศที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆ ในราชสำนัก เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นรามาธิบดี  แล้วยาตราไปตามถนนหน้าศาลาสหทัยสมาคม เลี้ยวตามถนนจักรีจรัญเข้าประตูพิมานไชยศรี ไปตามถนนอมรวิถี จากนั้นพระราชยานกงเทียบเกยหน้าประตูทวารเทเวศรรักษา   รวมระยะทาง 220 เมตร

ต่อมาเวลา 10.15 น. พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญขจกรลงจากพระราชยานกง เข้าทางพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย แล้วขึ้นไปประดิษฐาน ณ พระแท่นมณฑล ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ    พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ตั้งอยู่ริมผนังด้านตะวันออกเป็นที่ประดิษฐานเครื่องบรมราชาภิเษกหมวดต่างๆ ได้แก่ หมวดสิ่งสักการะพระพุทธรูปสำคัญ ,หมวดพระเจ้า,หมวดพระราชสิริ,หมวดเครื่องพระมุรธาภิเษก ,หมวดเครื่องต้น,หมวดเครื่องพิชัยสงคราม ,หมวดพระแสง,หมวดเครื่องสูง และหมวดเครื่องราชูปโภค ที่ตั้งแต่งอยู่ในพระแท่นมณฑล เตรียมการเพื่อการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 4 พ.ค. ฤกษ์เวลา 10.09 -12.00 น. ภายในพระบรมมหารชวัง  สำหรับพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ถือเป็นหมวดพระราชสิริ

การจัดริ้วขบวนเชิญพระสุพรรณบัฏ  ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร จัดกำลังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนนำริ้ว มี 1  ตอนการเดิน ได้แก่ ตอนเครื่องประโคม เป็นริ้วขบวนเชิญเครื่องดนตรีตามโบราณราชประเพณี เพื่อใช้ประโคมในริ้วขบวน โดยประกอบไปด้วย ริ้วเชิญกลองชนะทอง, กลองชนะเงิน, แตรฝรั่ง ,แตรงอน, สังข์ ปี่ และเปิง โดยริ้วกลองชนะทองและเงิน จัดกำลังจาก โรงเรียนเตรียมทหาร ส่วนริ้ว แตรฝรั่ง แตรงอน และสังข์ จัดกำลังจาก กองทัพเรือ ริ้วกลองชนะทอง 20  นาย เดิน 2  สาย สายละ 10 นาย ตามด้วย ริ้วเชิญแตรฝรั่ง 2  แตรงอน 3  และสังข์ อีก 2   เดินเป็นริ้วขบวนขวา ริ้วกลองชนะเงิน 20 นาย เดิน 2 สาย สายละ 10  นาย ตามด้วย ริ้วเชิญแตรฝรั่ง 2  แตรงอน 3  และสังข์ อีก 2  เป็นริ้วขบวนซ้าย โดยมี จ่าปี่ และจ่ากลอง(เปิง) อย่างละ 1  นาย เดินอยู่ย่านกลาง ระหว่างริ้วขบวนขวาและซ้ายจัดจาก สำนักพระราชวัง ผู้เชิญกลองชนะทองและเงิน แต่งกายด้วยเสื้อปัสตูเขียวขลิบเหลือง กางเกงปัสตูเขียวขลิบเหลือง สวมถุงเท้าสีดำ สวมหมวกลีบลำดวนเขียวขลิบเหลือง รองเท้าหนังสีดำ ผู้เชิญแตรงอน,แตรฝรั่ง, สังข์ แต่งกายด้วยเสื้อกำมะหยี่สีบานเย็น คาดเข็มขัดแถบทองหัวครุฑ  นุ่งผ้าม่วงเชิงทอง    สวมหมวกทรงประพาสกำมะหยี่สีบานเย็น ยอดเกี้ยว   สวมถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำ จ่าปี่ และจ่ากลอง แต่งกายด้วยเสื้อเข้มขาบไหม คาดเข็มขัดแถบทองหัวครุฑ กางเกงมัสรูไหม  สวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศ ยอดเกี้ยว สวมถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังสีดำ

 ส่วนพระราชยาน ประกอบไปด้วย 3 ตอนการเดิน ได้แก่ ตอนเครื่องสูงหน้า ,ตอนพระราชยาน และตอนเครื่องสูงหลัง  ตอนเครื่องสูงหน้า เป็นริ้วขบวนเชิญฉัตรเครื่องสูงประกอบพระบรมราชอิสริยยศในริ้วขบวน ซึ่งเชิญอยู่ด้านหน้า พระราชยานกง ทรงพระสุพรรณบัฏฯ ได้แก่ ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 7 ชั้น 2  องค์, ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 5  ชั้น 6  องค์ ,บังแทรก เชิญแทรกอยู่ระหว่าง ฉัตร 4  คันและ พระแสงหว่างเครื่องหน้า 6 องค์  โดยจัดตอนการเดิน เป็น 3 สาย ได้แก่ ริ้วเครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้าขวา ริ้วเครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้าซ้าย และริ้วมหาดเล็กเชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้า เดินเป็นสายกลาง ระหว่างริ้วขบวนขวาและซ้าย

ริ้วเครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้าขวา และซ้าย จัดนายทหารสัญญาบัตรจาก กรมพลาธิการทหารบก ปฏิบัติหน้าที่ กำกับเครื่องสูงหน้าขวาและซ้ายแต่งกายด้วย ชุดผู้กำกับเครื่องสูงหน้า เดินนำ ตามด้วย เจ้าพนักงานเชิญฉัตรเครื่องสูงทองแผ่นลวด 5 ชั้น ข้างละ 3  องค์ มีบังแทรกเชิญอยู่ระหว่างฉัตร 5  ชั้น แล้วปิดท้ายด้วยฉัตร 7 ชั้น ข้างละ  1 องค์ จัดจากกำลังพลของ กรมพลาธิการทหารบก

ริ้วพระแสงหว่างเครื่องหน้า จัดจากนายทหารสัญญาบัตร ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ แต่งกายชุดมหาดเล็กพระราชพิธี เป็นผู้เชิญ พระแสง เครื่องศัสตราวุธมาเชิญอยู่ระหว่างริ้วเครื่องสูงหน้าขวาและซ้าย จำนวน 6 องค์ ได้แก่1.พระแสงดาบนาคฝักทองคำโกร่งลงยา 2.พระแสงดาบนาคสามเศียร 3.พระแสงดาบนาคสามเศียร ลายมงคล ๘ จำนวน 2  องค์ 4.พระแสงหอกร่อนใหญ่ 5.พระแสงหอกพระมหากฐิน

สำหรับชุดผู้กำกับเครื่องสูงหน้า การแต่งกาย สวมเสื้อนอกขาวแบบราชการ คาดด้วยรัดประคดแดงดอกขาว นุ่งผ้าม่วงเชิงทอง ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำ  สวมหมวกทรงประพาสกำมะหยี่สีดำ ยอดเกี้ยว ชุดผู้เชิญฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้าและหลัง ชุดแต่งกายสวมหมวกลอมพอกหางเหยี่ยวแดง เสื้อเข้มขาบไหม กางเกงมัสรูไหม รัดประคตโหมดเทศ ถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังสีดำ

ชุดมหาดเล็กพระราชพิธี เสื้อคอปิดสีขาวแขนยาว แนวอกมีกระดุมโลหะสีเงินขนาดใหญ่ มีพระมหาพิชัยมงกุฎจำนวน 5  กระดุมประดับแผงคอสีกรมท่าดิ้นเงิน ประดับพระมหาพิชัยมงกุฎนุ่งผ้าม่วงเชิงลายดิ้นสีเงิน ดวงดาราเท่าจำนวนชั้นยศพร้อมหมายเลขชั้นซี ขอบลายดิ้นเงิน สวมประคตริ้วดิ้นเงินและไหมสีเงินทำเป็นริ้วสลับกัน สวมถุงมือสีขาว ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ห่วงสีเงิน หมวกทรงประพาสผ้าสักหลาดสีน้ำเงิน ลายขลิบเงิน ยอดเกี้ยวโลหะสีเงิน และ หน้าหมวกตราครุฑสีเงิน

ตอนพระราชยาน ประกอบไปด้วย พระราชยานกงทรงพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกร โดยมี พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์  สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง แต่งกายชุดปกติขาว เดินนำตอนพระราชยาน การนี้ จัดนายทหารสัญญาบัตร ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็นเจ้าพนักงานแบกหาม พระราชยานกงทรงพระสุพรรณบัฏฯ จำนวน 8  นาย แต่งกายสวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศ ยอดเกี้ยว สวมเสื้อเข้มขาบไหม นุ่งกางมัสรูไหม  รัตประคดโหมดเทศ สวมถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังสีดำ และปฏิบัติหน้าที่เป็น มหาดเล็กคู่เคียงพระราชยาน 4  นาย แต่งกาย ชุดมหาดเล็กพระราชพิธี ยืนประจำตำแหน่งคู่เคียง 4 มุมของพระราชยานกง 

และปฏิบัติหน้าที่ เจ้าพนักงานอินทร์-พรหม เชิญจามร แต่งกาย สวมเสื้อจัดรัตสีเขียว กางเกงสนับเพลา  หมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดเกี้ยว ประกอบด้วยผ้าเกี้ยวลายสีเขียว ผ้ารัดประคตโหมดเทศ สวมรองเท้าคัชชูผูกเชือกสีดำ เจ้าพนักงานอินทร์เชิญจามร เคียงกระหนาบข้างพระราชยานทางด้านซ้าย และเจ้าพนักงานพรหมเชิญจามรเคียงกระหนาบข้างพระราชยานทางด้านขวา

ข้าราชบริพารในพระองค์ ฝ่ายที่ประทับ แต่งกาย ชุดมหาดเล็กพระราชพิธี ปฏิบัติหน้าที่เป็น มหาดเล็กเชิญเครื่องข้างพระราชยาน ได้แก่ พระกลด 1 พัดโบก 1 บังพระสูรย์ 1 

 ส่วนเจ้าพนักงานแบกหามพระราชยานกง แต่งกาย สวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศ ยอดเกี้ยว สวมเสื้อเข้มขาบไหม นุ่งกางมัสรูไหม  รัตประคดโหมดเทศ สวมถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังสีดำ มหาดเล็กเชิญพระกลด ,พัดโบกและบังพระสูรย์ แต่งกายด้วย ชุดมหาดเล็กพระราชพิธี เจ้าพนักงานอินทร์เชิญ จามร แต่งกาย สวมเสื้อจัดรัตสีเขียว กางเกงสนับเพลา  หมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดเกี้ยว ประกอบด้วยผ้าเกี้ยวลายสีเขียว ผ้ารัดประคตโหมดเทศ สวมรองเท้าคัชชูผูกเชือกสีดำเจ้าพนักงานพรหมเชิญ จามร แต่งกาย สวมเสื้อจัดรัตสีแดง กางเกงสนับเพลา  หมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดเกี่ยว ประกอบด้วยผ้าเกี้ยวลายสีน้ำตาล ผ้ารัดประคตโหมดเทศ สวมรองเท้าคัชชูผูกเชือกสีดำ

ตอนเครื่องสูงหลัง เป็นริ้วขบวนเชิญฉัตรเครื่องสูงประกอบพระบรมราชอิสริยยศในริ้วขบวน ซึ่งเชิญอยู่ด้านหลัง พระราชยานกง ทรงพระสุพรรณบัฏฯ ได้แก่ ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 7  ชั้น 2  องค์, ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 5  ชั้น 6  องค์ ,บังแทรก เชิญแทรกอยู่ระหว่าง ฉัตร 4 คัน และ พระแสงหว่างเครื่องหน้า 4 องค์ 

จัดตอนการเดิน เป็น 3  สาย ได้แก่ ริ้วเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลังขวา ริ้วเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลังซ้าย และริ้วมหาดเล็กเชิญพระแสงหว่างเครื่องหลัง เดินเป็นสายกลาง ระหว่างริ้วขบวนขวาและซ้าย ริ้วเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลังขวา และซ้ายหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ จัดกำลัง ปฏิบัติหน้าที่เป็น เจ้าพนักงานเชิญฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 7 ชั้น ข้างละ 1  องค์ ตามด้วยฉัตร 5  ชั้น ข้างละ 2  องค์ มีบังแทรกเชิญอยู่ระหว่างฉัตร 5 ชั้น แล้วปิดท้ายด้วย นายทหารสัญญาบัตร จาก หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ ปฏิบัติหน้าที่ กำกับเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลังขวาและซ้าย แต่งกายด้วย ชุดผู้กำกับเครื่องสูงหลัง เดินตามปิดท้ายริ้วขบวน 

ริ้วพระแสงหว่างเครื่องหลัง เป็นนายทหารสัญญาบัตร ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ แต่งกายชุดมหาดเล็กพระราชพิธี เป็นผู้เชิญ พระแสง เครื่องศัสตราวุธมาเชิญอยู่ระหว่างริ้วเครื่องสูงหลังขวาและซ้าย จำนวน  4 องค์ ได้แก่ พระแสงดาบด้ามนาค จำนวน 2  องค์  ,พระแสงทวนถม และพระแสงง่ามด้ามไม้ต่อทอง ชุดผู้กำกับเครื่องสูงหลังแต่งกาย สวมเสื้อนอกขาวแบบราชการ คาดด้วยรัดประคดแดงดอกขาว นุ่งผ้าม่วงเชิงทอง ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำ  สวมหมวกทรงประพาสกำมะหยี่สีดำ ยอดเกี้ยว

 ชุดเจ้าพนักงานเชิญฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลังแต่งกาย สวมหมวกลอมพอกหางเหยี่ยวแดง เสื้อเข้มขาบไหม กางเกงมัสรูไหม รัดประคตโหมดเทศ ถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังสีดำ ชุดมหาดเล็กพระราชพิธีแต่งกาย เสื้อคอปิดสีขาวแขนยาว แนวอกมีกระดุมโลหะสีเงินขนาดใหญ่ มีพระมหาพิชัยมงกุฎจำนวน 5  กระดุมประดับแผงคอสีกรมท่าดิ้นเงิน รวมใช้กำลังพลทั้งหมด 144 นาย

               


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน