งานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2562 และงาน Farm @ Home ประสบความสำเร็จเตรียมขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ทุกภูมิภาค


เพิ่มเพื่อน    

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2562 และงาน Farm @ Home ส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนทั้ง 9 จังหวัดในภาคตะวันออก ณ บริเวณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโฮมโปร ระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2562 และงาน Farm @ Home ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ภายในงานมีการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป และสินค้าเกษตรเด่นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออก การแข่งขันจัดกระเช้าผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร การแข่งขันสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมในการแปรรูปอาหารของวิสาหกิจชุมชน การประกวดผลไม้และการจัดจำหน่ายผลไม้ภาคตะวันออกที่มีคุณภาพ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ สับปะรด และขนุน

      

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนทั้ง 9 จังหวัดในภาคตะวันออก และเป็นการแสดงศักยภาพการผลิตสินค้า โชว์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน อีกด้วย

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายในการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับผลผลิตภาคการเกษตรของเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช โดยการเน้นการส่งเสริมตลาดนำการผลิต ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้บูรณาการในการทำงานร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดถึงสภาหอการค้า อุตสาหกรรม พาณิชย์จังหวัด ในส่วนของเกษตรกรประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจชุมชน เกษตรแปลงใหญ่ ทั้งหมดมาร่วมกันทำงานเพื่อขับเคลื่อนการผลิตไปสู่การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางตลาดนำการผลิต  โดยทุกภาคส่วนจะร่วมกันพิจารณาว่าตลาดมีความต้องการอย่างไรก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันผลิตในสิ่งนั้นๆ  ซึ่งเมื่อผลิตออกมาแล้วก็จะสามารถจำหน่ายได้ทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์

      

 

  “ในวันนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2562 และงาน Farm @ Home ขึ้นเพื่อแนะนำสินค้าภาคการเกษตรตามแนวทางตลาดนำการผลิต โดยภาคเอกชนคือ โฮมโปร ระยอง สนับสนุนสถานที่ ด้านสาธารนูปโภค ตลอดถึงความสะอาดความเรียบร้อยของพื้นที่ในการจัดงาน และการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและเกษตรกรเป็นอย่างดี ที่สำคัญมีประชาชนในฐานะผู้บริโภคเดินทางมาเที่ยวงาน มีการช๊อป ชิม และเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคัก ซึ่งการจัดงานลักษณะอย่างนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ทั่วทุกภูมิภาคต่อไป เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีตลาดจำหน่ายผลผลิตและสินค้าแปรรูปอย่างต่อเนื่องต่อไป”  นายชาตรี บุญนาค  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว


"ศ.ธีรยุทธ บุญมี" เผยแพร่บทความเรื่อง "เมษาชี้ชะตาประเทศ" เมื่อวาน (๓๐ มี.ค.๖๓) อ่านแล้ว..... ต้องบอกว่า "อาจารย์ธีรยุทธ" ก้าวข้ามคำว่า "นักวิชาการ" สู่สถานะ "วิญญูชน" แท้จริง!

อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก