ปลดให้'หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล'พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย


เพิ่มเพื่อน    

7 พ.ค.62-ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจําเลยจากล้มละลายคดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๔๕๑๙/๒๕๕๐ กองบังคับคดีล้มละลาย ๔ ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ว่าศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล จําเลย เลขประจําตัวประชาชน ๓-๑๐๐๙-๐๑๔๘๐-xxx-x เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ ครบกําหนดระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้จําเลย เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว จึงปลดให้ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล จําเลย ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สาวิตรี ศรีศิลป์
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์


"เคอร์ฟิว"! ตั้งแต่ ๔ ทุ่ม-ตี ๔ "ทั่วประเทศ" ตั้งแต่วันนี้ (๓ เม.ย.) เป็นต้นไป ไปถึงไหน? ถึงเมื่อ คณาจารย์แพทย์ บอกนายกฯ ว่า

เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11
"โรงหมอ-กระทรวง"ร่วมโรค
ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'