โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ จำนวน ๒๑ นาย


เพิ่มเพื่อน    

10 พ.ค.62- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายทหารราชองครักษ์ จำนวน ๒๑ นาย ดังนี้

๑. พลโท ปราการ ปทะวานิช ตำแหน่ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

๒. พลโท อยุทธ์ ศรีวิเศษ ตำแหน่ง เจ้ากรมกาลังพลทหารบก

๓. พลโท ชัยมนตรี โพธิ์ทอง ตำแหน่ง เจ้ากรมส่งกาลังบารุงทหารบก

๔. พลโท ศรชัย กาญจนสูตร ตำแหน่ง เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

๕. พลตรี กิตติชัย วงศ์หาญ ตำแหน่ง รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก

๖. พลตรี เฉลิมเกียรติ พิมพ์ทนต์ ตำแหน่ง ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่

๗. พลตรี มงคล รัตนจันทร์ ตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง

๘. พลตรี วรวุฒิ วุฒิศิริ ตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

๙. พลตรี ณัฐวุฒิ นาคะนคร ตำแหน่ง ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ

๑๐. พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ตำแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๑๑. พลตรี อิศเรศ พุ่มมาก ตำแหน่ง เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

๑๒. พันเอก พงศกร อาจสัญจร ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

๑๓. พันเอก พิเชษฐ์ หัสดีผง ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๙

๑๔. พันเอก สมภพ ภาระเวช ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒๓

๑๕. พันเอก สุพล จันทร์ผ่อง ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบก

๑๖. พันเอก เสด็จ อาคะจักร ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๑

๑๗. พันเอก อนุสรณ์ สิทธิสกุลรัตน์ ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า

๑๘. พันเอก อาทิตย์ ดีประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์

๑๙. พันเอก อินทนนท์ รัตนกาฬ ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๓ รักษาพระองค์

๒๐. พันเอก ศักดิ์ระวี พึ่งเย็น ตำแหน่ง รองผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๒๑. พันเอก พิทยากูล โพธิสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน.


โลกนี้..... อยู่ยากขึ้นทุกวัน เห็นคลิประเบิดท่าเรือที่เลบานอน หลายคนคงคิดเหมือนกัน ณ ช่วงเวลาเช่นนี้ ไม่มีที่ไหนในโลก ปลอดภัย และน่าอยู่กว่าประเทศไทยอีกแล้ว

'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง