พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ 14 ราย


เพิ่มเพื่อน    

11 พ.ค. 62 - ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ดังนี้

๑. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๒

๒. พันโท สมชาย กาญจนมณี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๓. พลเอก จักรภพ ภูริเดช เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๔. พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมัย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๕. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๖. พลอากาศเอก ชาญชาย เกิดผล เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๗. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๘. พันตรี จอม รัตตะพงษ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๙. นายมนัส เสือเปลี่ยว เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๑๐. นายเจริญศักดิ์ คารีขันธ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๑๑. พันตารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๑๒. นายวิวัฒน์ สร้อยนาค เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๑๓. ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๑๔. คุณจันทนี ธนรักษ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ต้นฉบับ


"เคอร์ฟิว"! ตั้งแต่ ๔ ทุ่ม-ตี ๔ "ทั่วประเทศ" ตั้งแต่วันนี้ (๓ เม.ย.) เป็นต้นไป ไปถึงไหน? ถึงเมื่อ คณาจารย์แพทย์ บอกนายกฯ ว่า

เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11
"โรงหมอ-กระทรวง"ร่วมโรค
ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'