ราชบัณฑิตฯ เผยแพร่บทอาศิรวาทและถ้อยคำถวาย'พระบรมราชินี'ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน


   

21 พ.ค.62- สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดทำตัวอย่างบทอาศิรวาทและถ้อยคำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพรในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันหยุดราชการประจำปี ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเป็นวันหยุดราชการประจำปีนับตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้พิจารณาจัดทำตัวอย่างการใช้ถ้อยคำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล บทอาศิรวาท โดยจัดทำเป็นอินโฟกราฟิก เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานราชบัณติตยสภา www.royin.go.th  และเฟชบุ๊กแฟนเพจราชบัณฑิตยสภา 

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม และใช้ราชาศัพท์ พระนามาภิไธย สรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล ตามข้อมูลที่ได้มีประกาศสถาปนาเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ดังความปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 14 ข หน้า 2 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 และประกาศเรื่องพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ดังความปรากฎในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 117 ง หน้า 1 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562  สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 21 พฤษภาคม2562

              
สำหรับตัวอย่างถ้อยคำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 (ใช้ในการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละออง ธุลีพระบาท วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง) ในนาม/พร้อมด้วย............. ต่างปลื้มปีติและชื่นชมโสมนัสในพระบุญญาบารมีที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระเกียรติยศสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี 

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริยอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร

ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 21 พฤษภาคม2562

นอกจากนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเผยแพร่ตัวอย่างถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562  ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร์ในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  ตัวอย่างที่ 1 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า .............

ตัวอย่างที่ 2 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า .............. สำหรับ "ข้าพระพุทธเจ้า" ให้ระบุชื่อบุคคล ตำแหน่ง (ถ้ามี) คณะบุคคล หน่วยงาน เช่น 

หมายเหตุ ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว... (ชื่อ-นามสกล)... 

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ... (ชื่อ-นามสกล)... ผู้บัญชาการ..

ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียน โรงเรียน...

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท...

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน..

ข้าพระพุทธเจ้า ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก คณะกรรมการวิชาการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 

นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างบทอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ตัวอย่าง “ ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา บรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัย ถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทย ศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญ “ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ..................
 


วันนี้ พุธ ๑๘ กันยา ฝ่ายค้านอภิปรายทั่วไปรัฐบาล ประเด็น "นายกฯ ถวายสัตย์ฯ" ส่งท้ายก่อนปิดสมัยประชุม

ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"
ว่าด้วย 'บุญคุณและเอื้ออาทร'
น้ำครำตรวจสอบน้ำเน่า