ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกกต.ให้'พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค'ปาร์ตี้ลิสต์พรรคไทรักธรรมพ้นจากส.ส.


   

28 พ.ค.62- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ครั้งที่ ๒)

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน ๓๔๙ คน และได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน ๑๔๙ คน นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๘ ใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ประกาศผล การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๑ มาตรา ๙๓ และมาตรา ๑๐๑ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๘ ประกอบมาตรา ๑๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อ พรรคการเมืองและผู้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้

๑. รายชื่อพรรคการเมืองและผู้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
๑ พรรคไทรักธรรม นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค

๒. รายชื่อพรรคการเมืองและผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
๑ พรรคพลังประชารัฐ นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี ๒ พรรคประชาธิปัตย์ นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร

ประกาศณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง


ยิ่งกว่าวันนั้นของเดือน........... "เอ๋-ปารีณา" เธอพูดถึง คุณเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส น่ะ ก็นะ.... ไม่เคยเห็นมาก่อนว่า กรรมาธิการสภาผู้แทนฯ จะแบ่งข้างแยกขั้วซัดกันเละขนาดนี้ เน้นสนองตัณหาตัวเอง ไม่สนใจว่าประชาชนจะได้อะไร

"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?