เลขาฯศาลประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ 4 ผู้สมัคร ชิง ก.ต.คนนอก


เพิ่มเพื่อน    


18 มิ.ย.62-  นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือก ก.ต.เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและหมายเลขผู้มีสิทธิรับเลือกโดยเรียงรายชื่อตามลำดับที่สมัคร 

จากกรณีที่ ก.ต.(บุคคลภายนอก) ตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง (3) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 ว่างลง 1 ตำแหน่ง ประธานศาลฎีกาจึงได้มีคำสั่งให้เลขานุการ ก.ต.เป็นผู้ดำเนินจัดให้มีการเลือก ก.ต. แทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาลเว้นแต่ผู้ช่วยผู้พิพากษาจะเป็นผู้เลือกจากบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39 

จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 31 แห่งข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือก ก.ต. พ.ศ.2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและหมายเลขผู้มีสิทธิรับเลือกโดยเรียงรายชื่อตามลำดับที่สมัครดังนี้

1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา  อายุ 69 ปี   ก.ศ. ผู้ทรงคุณวุฒิ

2. รศ.พญ.มณี ภิญโญพรพาณิชย์ อายุ  61 ปี อดีตรองศาสตราจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ อายุ 65 ปี อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ, คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

4. ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยากร อายุ 60 ปี ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ซึ่งเดิมเป็น ก.ต.จากบุคคลภายนอกได้ขอลาออกจากการเป็น ก.ต. ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. เเละต่อมามีชื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

สำหรับ ก.ต. นั้นเป็นองค์กรทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม มีมีหน้าที่ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น มีอำนาจให้คุณให้โทษ ผู้พิพากษาที่กระทำความผิดรวมถึงคุ้มครองความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี โดย ก.ต. ทั้งคณะจะมีทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ก.ต.โดยตำแหน่ง มี ก.ต.ชั้นศาลฎีกา 6 คน ชั้นศาลอุทธรณ์ 4 คน และศาลชั้นต้น 2 คน และ ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากบุคคลภายนอกอีก 2 คน ที่มีกำหนดอยู่ในตำแหน่งวาระละ 2 ปี และติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ ซึ่งการเปิดให้สมัครเข้ารับการพิจารณาเสนอชื่อเป็น ก.ต.คนนอกในครั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่แก้ให้ผู้พิพากษาทั่วประเทศเป็นผู้คัดเลือกจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลภายนอก โดยจากเดิมนั้นจะให้วุฒิสภาเป็นผู้มีอำนาจคัดเลือก


เห็น "นพ.บุญ วนาสิน" ประธาน "ธนบุรี  เฮลท์แคร์ กรุ๊ป" ออกโทรทัศน์ช่องเนชั่น เที่ยงวาน (๒๓ มิ.ย.) ฉอดๆ เรื่องจัดหาวัคซีนทางเลือกและเศรษฐกิจแบบเมามัน ใจร้องถามขึ้นมาเองว่า "อีกแล้วหรือ...คุณหมอ เห็นหลบหน้าไปตั้งนาน?"

เรตติงวันเกิด 'ตูดตุ๊กๆ'
เขา 'แก้กันอีกแล้ว' พี่ขา
กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"
'เวียดนาม' ใกล้บอลโลก