คลอดแล้ว!รายชื่อประธาน-กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


   

21 มิ.ย.62 -  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวม ๑๐ คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ประกอบมาตรา ๑๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖)พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวม ๑๐ คน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้

๑. นายดิสทัต โหตระกิตย์ ประธานกรรมการ(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

๒. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ กรรมการ(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

๓. พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา กรรมการ

๔. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช กรรมการผู้แทนกระทรวงพลังงาน(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

๕. นายสุธน บุญประสงค์ กรรมการ(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

๖. นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการ

๗. รองศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ

๘. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการ(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

๙. นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต กรรมการ

๑๐. นายพรชัย ฐีระเวช กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา


"พลเอกประยุทธ์" นี่.....ชะตาเข้าเกณฑ์ "พระรามเดินดง" จริงๆ!กว่าจะลุยป่าได้นั่ง "เก้าอี้นายกฯ" เรียกว่าบักโกรกเลือดโชกแสนสาหัส     ครั้นขึ้นนั่ง.......

"ขายชาติ" ปรากฏว่า "ขาดทุน"
'ช่วยกันมองประเทศสักครั้ง'
เรื่อง 'แค้นกับค้าน' ในสภา
ล้างมรดก คสช.=ดับอนาคตใหม่
จับ 'อุตตม' เป็นตัวประกัน?
ทำไม 'ธนาธร' เดินสายต่างประเทศ?