คลอดประกาศ'กสทช.'หลักเกณฑ์และวิธีการนำส่งข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


   

21 มิ.ย.62 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำส่งข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการน าส่งข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เมื่อมีกรณีต้องด าเนินการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อป้องกันประโยชน์สาธารณะตามข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การเก็บรวบรวมและนำส่งข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหรือเพื่อป้องกันประโยชน์สาธารณะ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับมาตรา ๒๗ (๒๔) (๒๕) และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้อ่านรายละเอียด


ไม่มีเซอร์ไพรส์.... ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้ (๑๗ ตุลาคม) พิจารณากฎหมายสำคัญ ๒ ฉบับ

งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา
ธนาธร:ไก่อ่อนเผยอเป็นอินทรี
ความพิเศษของ "บิ๊กแดง"
อย่าลืม...เรามีนัดกัน "๒๑ ตุลา."