คลอดประกาศ'กสทช.'หลักเกณฑ์และวิธีการนำส่งข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


   

21 มิ.ย.62 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำส่งข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการน าส่งข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เมื่อมีกรณีต้องด าเนินการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อป้องกันประโยชน์สาธารณะตามข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การเก็บรวบรวมและนำส่งข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหรือเพื่อป้องกันประโยชน์สาธารณะ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับมาตรา ๒๗ (๒๔) (๒๕) และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้อ่านรายละเอียด


"พลเอกประยุทธ์" นี่.....ชะตาเข้าเกณฑ์ "พระรามเดินดง" จริงๆ!กว่าจะลุยป่าได้นั่ง "เก้าอี้นายกฯ" เรียกว่าบักโกรกเลือดโชกแสนสาหัส     ครั้นขึ้นนั่ง.......

"ขายชาติ" ปรากฏว่า "ขาดทุน"
'ช่วยกันมองประเทศสักครั้ง'
เรื่อง 'แค้นกับค้าน' ในสภา
ล้างมรดก คสช.=ดับอนาคตใหม่
จับ 'อุตตม' เป็นตัวประกัน?
ทำไม 'ธนาธร' เดินสายต่างประเทศ?