ผวา!อหิวาต์ห้ามนำเข้าหมู-หมูป่าจาก'ลาว-เวียดนาม'90วัน


เพิ่มเพื่อน    

24 มิ.ย.2562 - นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ออกประกาศกรมปศุสัตว์ 2 ฉบับและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 มิ.ย.นี้แล้ว โดยประกาศฉบับแรกเป็น เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ.2562 

โดยเนื้อหาระบุว่า ด้วยองค์การสุขภาพสัตว์โลก World Organisation for Animal Health : (OIE) ได้รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ในสุกรในหมู่บ้าน ณ แขวงสาละวัน (Saravane) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งโรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้ โดยมีสาเหตุสeคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคหรือซากของสัตว์ซึ่งป่วยหรือตาย โดยโรคระบาดดังกล่าวไปยังท้องที่ต่าง ๆ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวมีโอกาส แพร่กระจายเข้ามาในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรและหมูป่าในประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 1.ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 2.ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ส่วนฉบับที่ 2 เป็นประกาศกรมปศุสัตว์เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ.2562 มีเนื้อหาว่า สืบเนื่องจากประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกรหมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นั้นได้สิ้นสุดการบังคับใช้ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการรายงานการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เช่น สุกรในหมู่บ้าน ณ จังหวัด Son La จังหวัด Yen Bai และจังหวัด Lao Cai จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก World Organisation for Animal Health : (OIE) ซึ่งโรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคหรือซากของสัตว์ซึ่งป่วยหรือตายโดยโรคระบาดดังกล่าวไปยังท้องที่ต่าง ๆ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวมีโอกาสแพร่กระจายเข้ามาในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 1.ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ 2.ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ชั่วโมงนี้.... "มงลง" สาวงามชื่อ "เสาวภา ไชยวิชา" ครับ! ในฐานะตัวแทน "พยาบาลทุกท่าน" ในสนามรบโควิด-๑๙

"เยรูซาเลม"ถึง"เข็มฉีด"
"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา