ประกาศราชกิจจาฯยกเลิกล้มละลายนามสกุลดัง'แสงกนกกุล'


   


25 มิ.ย.62- ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๔๗/๒๕๔๓ กองบังคับคดีล้มละลาย ๒ ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓ ว่าศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงศิริชัย ที่ ๑ นายสุรชัย แซ่ลี้ หรือแสงกนกกุล ที่ ๒ นางบุญยงค์ ใจจำนงค์ หรือใจจำนง ที่ ๓ จำเลย เป็นบุคคลล้มละลาย นั้น

จำเลยที่ ๑ มีอาชีพค้าขาย ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ ๑๙๗/๕ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลาย ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงศิริชัย จาเลยที่ ๑ ตามมาตรา ๑๓๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เยาวลักษณ์ เจนกิจรุ่งเรือง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์. 


จำกันไว้ง่ายๆ นะ...........ปี ๒๕๖๒ นี้วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ตรงกับวันพุธ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีกุน เป็นวัน "เข้าพรรษา"และวัน/เดือน/ปี เดียวกันนี้

ล้างมรดก คสช.=ดับอนาคตใหม่
จับ 'อุตตม' เป็นตัวประกัน?
ทำไม 'ธนาธร' เดินสายต่างประเทศ?
"ครม.ปู" ดีกว่า "ครม.ลุง" จริงหรือ?
เศรษฐกิจ 'ชี้ขาด' รัฐบาลลุงตู่
ทักษิณ 'วางมือหรือวางเพลิง'