ประกาศ'แบงก์ออมสิน'จ่ายเงินเด็กเกิด1เม.ย.คนละ500บาท-ชื่อ'ออมสิน'ให้5พัน


   

27 มิ.ย.62 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเวบกษา เผยแพร่ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสิน

โดยที่ธนาคารออมสินได้กําหนดให้วันที่ ๑ เมษายน ของทุกปีเป็น“วันออมสิน” และธนาคารจะจ่ายเงินทุนประเดิมให้แก่เด็กที่เกิดในวันออมสิน เพื่อเป็นการสร้างนิสัยการออมให้แก่เด็ก

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงกําหนดการจ่าย
เงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสิน ไว้ดังต่อไปนี้


 


ดูไว้.....ไม่เสียหลาย การชุมนุมอันยืดเยื้อของ อาตี๋ อาหมวย ฮ่องกง จากค้านร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน มาเป็นให้คนฮ่องกงเลือกผู้นำของตนเอง เพราะคนฮ่องกงไม่ใช่คนจีน 

ธนาธร:ไก่อ่อนเผยอเป็นอินทรี
ความพิเศษของ "บิ๊กแดง"
อย่าลืม...เรามีนัดกัน "๒๑ ตุลา."
อนุทิน 'อย่าห้าวริมปากเหว'
เมื่อ 'อนาคตใหม่' ผิดแผน
อย่าให้เป็น 'วิกฤติตุลาการ'