โปรดเกล้าฯพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนจำนวน 1,932 ราย


   

3 ก.ค.62 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจําปี ๒๕๖๐ให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนจํานวน ๑,๙๓๒ ราย ดังนี้ อ่านทั้งหมด