ไทย จับมือ สปป.ทำข้อตกลงการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน


เพิ่มเพื่อน    

13 ก.ค.62-นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ว่าด้วยความตกลงด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย โดยมี นายบุญจัน สินทะวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ร่วมลงนาม โดยหลังจากนี้จะต้องมีการลงนามเพิ่มกับประเทศกัมพูชา,เวียดนาม,พม่า ต่อไป

นายอาคม กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยได้มอบสัตยาบันสาร เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ Convention on International Civil Aviation ซึ่งตามอนุสัญญาฯ ดังกล่าว มีข้อกําหนดให้รัฐผู้ทําสัญญาแต่ละรัฐต้องรับรองที่จะจัดให้มีกระบวนการช่วยเหลือแก่อากาศยานประสบภัยในอาณาเขตของตนเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้ภายใต้การกํากับของรัฐ และรัฐผู้ทําสัญญาแต่ละรัฐจะร่วมมือและประสานกันในการให้ความช่วยเหลือแก่อากาศยานที่ประสบภัย โดยมีมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติตามภาคผนวก 12 ว่าด้วยการค้นหาและช่วยเหลือขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติให้การค้นหาและช่วยเหลือเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

อย่างไรก็ตามหลังจาก ICAO ได้เข้ามาตรวจสอบการกํากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของประเทศไทย ภายใต้โครงการ Universal Safety Oversight Audit Program Continuous Monitoring Approach (USOAP CMA) พบว่า ประเทศไทยยังมีข้อบกพร่องในการกํากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน และจากผลดังกล่าวทําให้ประเทศไทยปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านการบินให้ชัดเจนมากขึ้น

ทั้งนี้ในเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ICAO ได้ประกาศให้ประเทศไทยพ้นจากการเป็นประเทศที่มีข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญต่อความปลอดภัย (Significant Safety Concerns) แสดงให้เห็นถึงการกํากับดูแลความปลอดภัยด้านการบินของประเทศไทย ได้กลับมาได้รับความน่าเชื่อถือต่อนานาประเทศ ทั้งนี้ งานด้านการค้นหาและช่วยเหลือเป็นส่วนหนึ่งที่ ICAO ให้ความสําคัญ เนื่องจากเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการการเดินอากาศ อีกทั้งมีข้อกําหนดให้รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องมีการประสานงานกับหน่วยค้นหาและช่วยเหลือที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อขยายความเป็นไปได้ที่จะช่วยผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

อย่างไรก็ตามปัจจุบันการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน โดยเฉพาะการบินระหว่างประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดและรักษาไว้ซึ่งมิตรภาพและความเข้าใจต่อกันในระหว่างชาติ และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสนับสนุนให้การบินพลเรือนได้ วิวัฒนาการไปในทิศทางที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล ดังนั้น การจัดทําความตกลงฯ ระหว่างประเทศจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันสามารถบังเกิดผลเป็นรูปธรรมได้

“การจัดทําความตกลงด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในครั้งนี้ จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ สร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพให้การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยระหว่างสองประเทศ ทําให้ผู้ใช้บริการอากาศยานทั้งในและระหว่างประเทศเกิดความเชื่อมั่น ยกระดับความปลอดภัยด้านการบินให้มีมาตรฐาน ในระดับสากล รวมทั้งสอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ”นายอาคม กล่าว


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก