มส.แจ้งวัดทั่วไทย-ตปท. 'สวดมนต์'ถวาย28ก.ค.


เพิ่มเพื่อน    


    นายกฯ เป็นประธานพิธีสวดมนต์มหามงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "ในหลวง" ศาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มส.แจ้งวัดทั่วไทย-ต่างประเทศเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 28 ก.ค.
    ที่พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 22 ก.ค. เวลา 17.45 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
    โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และทรงนำพระสงฆ์จำนวน 191 รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
    ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระคันธารราษฎร์ ที่ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ในรัชกาลปัจจุบัน ออกประดิษฐานเป็นพระพุทธปฏิมาประธานในพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้กราบสักการะเป็นสวัสดิมงคลแก่ชีวิต และเพื่อความอุดมสมบูรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนปีนี้เป็นครั้งแรก
    พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย วปร. พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจ และภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ พิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล
    และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือ "พระสุนทรีวาณี" ด้วยทรงพระอนุสรณ์ถึง "คาถาพระสุนทรีวาณี" ที่โบราณสรรเสริญว่าหากบริกรรมสม่ำเสมอจะเกิดปัญญา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหวังพระราชหฤทัยว่า ประโยชน์อันพึงเกิด ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์เป็นพระราชกุศลธรรมทานนี้ จักเกื้อกูลให้ผู้ได้รับพระราชทานประสบประสิทธิผลไพบูลย์ยิ่งขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคล และความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าผู้มีศรัทธาบำเพ็ญธรรมทุกคน
    ที่ศาลฎีกา ถนนราชดำเนิน นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา นำคณะผู้พิพากษาผู้บริหารศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม ตลอดจนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบและใกล้เคียงอาคารศาลฎีกา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 
     นอกจากนี้ ประธานศาลฎีกายังเป็นผู้นำกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทยมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ศาลยุติธรรมมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.มาสืบสานขยายแนวคิดในเรื่องของจิตอาสาไปสู่ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาของพื้นที่ต่างๆ ในขอบเขตทั่วประเทศ เกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนยาวนานสืบต่อไป" 
    จากนั้น ประธานศาลฎีกาและคณะผู้บริหารศาลยุติธรรมได้ร่วมกันปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน  "รวงผึ้ง" ที่บริเวณศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
     วันเดียวกัน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แจ้งว่า มหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีมติพิเศษเรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยคณะสงฆ์ร่วมกับ พศ.เห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเชิญชวนให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะ ประดับธงชาติ ธงธรรมจักร และธงตราสัญลักษณ์ ระหว่างวันที่ 24-30  ก.ค.62 
    สำหรับวันที่ 28 ก.ค.62 ให้วัดทุกวัดทั้งในประเทศและต่างประเทศดำเนินการ โดยเวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร 10.30 น.เจริญชัยมงคลคาถา และเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเวลา 17.00 น. ทั้งนี้ให้ พศ.แจ้งสำนักพุทธจังหวัด ประสานเจ้าคณะจังหวัด หน่วยงาน และองค์กรพุทธศาสนาในจังหวัดนั้นๆ เพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามความเหมาะสม
    ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวโครงการ "ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
    นพ.สุขุมกล่าวว่า โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของ 21 หน่วยงาน รวมกว่า 30 โครงการ  เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข และแสดงความจงรักภักดี โดยน้อมนำพระบรมราโชบาย "สืบสาน รักษา ต่อยอด" สู่การปฏิบัติ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนตามพระราชปณิธาน โดย สธ.จะจัดกิจกรรมครั้งใหญ่วันที่ 26  ก.ค.นี้ ประกอบด้วยพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน 
     ด้าน นพ.ประพนธ์กล่าวว่า วันที่ 26 ก.ค.62 จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและบริการประชาชนที่กระทรวงสาธารณสุข อาทิ การบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ จำนวน 2,000 โดส บริการตรวจวัดความดันโลหิต คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ตรวจประเมินข้อเข่าเสื่อม การสาธิตและฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน การคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้น ตั้งแต่เวลา  09.00-14.00 น. นอกจากนี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไปจะจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 3  กิจกรรม ได้แก่ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (คีตะมวยไทย 10 ท่า) พร้อมกันทั้งส่วนกลางและภูมิภาค และกิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกาย และกิจกรรมเดิน-วิ่งทางเลือกสุขภาพ รอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะทาง 5 กิโลเมตร คาดมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน.


เมื่อวาน เปิดเฟซ....... เห็นภาพที่คุณ Aks Imaginate โพสต์ไว้ ชอบใจมาก เป็นภาพหนังสือพิมพ์ตั้งๆ จำนวนมาก ไม่ได้แกะเชือกมัด โรงพิมพ์ส่งมาสภาพไหน ก็ยังคงอยู่ในสภาพนั้น ไม่ได้ขายเลย

ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'