ดุสิตโพล ระบุประชาชนต้องการเห็นนโยบายหลักรัฐบาลเรื่องปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์มากที่สุด


เพิ่มเพื่อน    

 

28 ก.ค.2562 โดยเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ นโยบายหลัก 12 ด้าน ซึ่งจะเป็นทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปีข้างหน้า และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณี “นโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วน” “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,262 คน ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้  

1. “นโยบายหลัก” ในความคิดเห็นของประชาชนที่อยากให้รัฐบาลประยุทธ์ เร่งดำเนินการมากที่สุด  
อันดับ 1    การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์     74.45% 
เพราะ    สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทย ทำให้ประเทศมีความมั่นคง สงบสุข สร้างความสามัคคีของคนในชาติ ฯลฯ

อันดับ 2    การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย    67.97%
เพราะ    จะช่วยให้ประเทศพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ นำรายได้เข้าสู่ประเทศ ฯลฯ

อันดับ 3    การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค    65.61%
เพราะ    เป็นการกระจายรายได้ให้ทั่วถึง สร้างโอกาสและนำความเจริญไปสู่ทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช่เฉพาะหัวเมืองใหญ่  ฯลฯ

อันดับ 4    การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม    61.69%
เพราะ     การทุจริตเป็นภัยที่ร้ายแรงและสร้างความความเสียหายต่อประเทศ มีให้เห็นทุกยุคทุกสมัย ยังไม่เคยเห็นปราบปรามได้หมดสิ้น ฯลฯ

อันดับ 5    การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ    61.61%
เพราะ     สภาพสังคมปัจจุบันมีภัยอันตรายรอบตัว มีความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กฎหมายต้องเข้มงวด แก้ไขอย่างจริงจัง ฯลฯ

อันดับ 6    การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก    61.43%
เพราะ    ความเข้มแข็งของประเทศต้องเริ่มจากชุมชน ต้องพัฒนาท้องถิ่นให้เข็มแข็ง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองต่อไป ฯลฯ

อันดับ 7    การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก    61.30%
เพราะ    แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศ สร้างชื่อเสียงให้ทั่วโลกรู้จัก เพิ่มอำนาจในการต่อรอง  กระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 8    การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม    58.84%
เพราะ    ศิลปะและวัฒนธรรมบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทย ควรอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสานต่อ ไม่ถูกวัฒนธรรมต่างชาติครอบงำ ฯลฯ

อันดับ 9    การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย    57.38%
เพราะ    การศึกษาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคน ควรเร่งการปฏิรูปการศึกษาให้ทัดเทียมต่างประเทศ  มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ฯลฯ 

อันดับ 10    การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม    55.63%
เพราะ    เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง ช่วยให้ประชาชนได้รับสิทธิในการรักษาเท่าเทียมและทั่วถึง ฯลฯ 

อันดับ 11    การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ    53.87%
เพราะ    อยากให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ แก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เจ้าหน้าที่ทำงานรวดเร็วขึ้น ฯลฯ

อันดับ 12    การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน    48.21%
เพราะ     สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม มีปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมเกิดขึ้นทุกปี ควรให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง ฯลฯ

2. “นโยบายเร่งด่วน” ในความคิดเห็นของประชาชนที่อยากให้รัฐบาลประยุทธ์เร่งดำเนินการมากที่สุด  

อันดับ 1    การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน    81.30%
เพราะ    ค่าครองชีพสูงขึ้นมาก ไม่สอดคล้องกับรายได้ อยากให้เร่งช่วยเหลือประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ

อันดับ 2    การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    66.92%
เพราะ    ประชาชนควรได้รับสิทธิครอบคลุมตลอดชีวิต ในด้านสุขภาพ การศึกษา สวัสดิการพื้นฐานต่าง ๆ  ควรปรับปรุงให้ครอบคลุมทุกด้าน ฯลฯ

อันดับ 3    มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก    61.19%
เพราะ    ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ไม่มีเสถียรภาพ ภาคธุรกิจ การค้า การส่งออกได้รับผลกระทบ  เกิดปัญหาเงินเฟ้อ ฯลฯ  

อันดับ 4    การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจํา    60.41%
เพราะ    เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไม่พัฒนา อยากให้มีการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชน ฯลฯ

อันดับ 5    การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม    57.28%
เพราะ    เกษตรกรไทยควรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สินค้าการเกษตรควรมีราคาสูงขึ้น พัฒนาสู่สากล ฯลฯ 

อันดับ 6    การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต    55.19%
เพราะ    ช่วยให้ประเทศพัฒนา เจริญก้าวหน้า ก่อให้เกิดเสถียรภาพและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯลฯ  

อันดับ 7    การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย    53.67%
เพราะ    สถานการณ์น่าเป็นห่วง รุนแรงมากขึ้นทุกปี สร้างความเสียหายอย่างมาก  สงสารเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ฯลฯ

อันดับ 8    การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ    53.62%
เพราะ     ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีความเป็นประชาธิปไตย กฎหมายต้องเป็นกลาง ไม่เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ฯลฯ  

อันดับ 9    การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้    53.04%
เพราะ    อยากเห็นบ้านเมืองสงบเรียบร้อย ลดการสูญเสีย สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ อยากให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากสังคมไทย ฯลฯ 

อันดับ 10    การยกระดับศักยภาพของแรงงาน    52.70%
เพราะ    ปรับขึ้นค่าแรงให้เหมาะสมกับสภาพสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน พัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับของต่างชาติ ฯลฯ

อันดับ 11    การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน    47.53%
เพราะ     การบริการภาครัฐต้องเป็นระบบ รวดเร็ว เทียบเท่าเอกชน ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ฯลฯ

อันดับ 12    การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21    45.87%
เพราะ    โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น คนไทยต้องเรียนรู้และปรับตัวสู่อนาคต ฯลฯ  


น้ำตาผมไหลเหมือนทำนบแตก! เมื่อเห็น "น้องเทนนิส" ยืนเหนือแป้นรับเหรียญทองโอลิมปิก คืนวาน (๒๔ ก.ค.๖๔) ที่ญี่ปุ่น

"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'
"เชียงใหม่ แซนด์บ็อกซ์"
"สงครามข่าว"ที่มองข้าม
"คนมีบุญ"อย่าง"หมอบุญ"