​​​​​​​Active Play ส่งผลดีต่อร่างกายกิจกรรมทางกายสะสมอย่างน้อย60นาที/วัน


เพิ่มเพื่อน    

         

หัวข้อบทบาทของ สสส.ในการขับเคลื่อนการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มวัยเด็ก : ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนึกสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลลัพธ์ของ Active Play ผลดีต่อร่างกาย : ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ต่างๆ : รศ.สมควร โพธิ์ทอง ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลลัพธ์ของ Active Play กับการพัฒนาสมอง : รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล การปรับใช้กิจกรรมทางกายในสถานศึกษา : ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

         

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยมากกว่าร้อยละ 70 มีกิจกรรมทางกายอยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีพฤติกรรมการใช้หน้าจอที่เกินกว่าเกณฑ์คำแนะนำทางด้านสุขภาพ โครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางกายในสถานศึกษา จึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอสะสมอย่างน้อย 60 นาทีทุกวัน

         

ในปี 2561 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาชิก Active Healthy Kids Global Alliance (AHKGA) ใน 49 ประเทศทั่วโลก ได้ร่วมมือกันทำการศึกษาสถานการณ์ด้านการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย ในชื่อ Report Card on Children and Youths เนื่องจากเป็นประเด็นสำคัญทางด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อความแข็งแรง พัฒนาการตามช่วยวัย ตลอดจนการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

         

ส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพของเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์แข็งแรง และรอบด้าน 53.4% การเดินทางที่ใช้แรงกาย เด็กและเยาวชนที่มีการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยใช้แรงกาย เดิน ปั่นจักรยาน ใช้วีลแชร์ สเกตบอร์ด 44.1% การเล่นกีฬาและกิจกรรมทางกายที่มีโครงสร้าง เด็กและเยาวชนที่มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางกายที่มีโครงสร้าง 26.2% การมีกิจกรรมทางกายโดยรวมในแต่ละวัน เด็กและเยาวชนที่มีการเคลื่อนไหวออกแรงในระดับปานกลางถึงหนักสะสมให้ได้อย่างน้อยวันละ 60 นาที 25.6% พฤติกรรมเนือยนิ่ง เด็กและเยาวชนที่ไม่ใช่หน้าจออิเล็กทรอนิกส์เพื่อความบันเทิงเกิน 2 ชั่วโมง/วัน (ตามคำแนะนำของประเทศแคนาดาเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กที่มีอายุ 5-17 ปี) 8.7% การเล่นออกแรง เด็กและเยาวชนที่มีการวิ่งเล่นออกแรงแบบไม่มีกำหนดรูปแบบกติกาที่เป็นทางการมากกว่า 2 ชั่วโมง/วัน

         

74.4% ใช้ยุทธศาสตร์กำหนดนโยบายด้านกิจกรรมทางกายที่มีอยู่ได้ถูกนำไปใช้ แสดงถึงการมีผู้นำที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีแหล่งทุน การมีทรัพยากร และการริเริ่มส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนในระดับประเทศ 71.0% ครอบครัวและบุตรรอบข้าง สมาชิกในครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่หาโอกาสหรือสนับสนุนให้บุตรหลานได้มีกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาร่วมเล่นกับบุตรหลานให้คำแนะนำไปรับ-ส่งที่สวนสาธารณะ และจ่ายค่าสมาชิกหรืออุปกรณ์กีฬาให้ 70.1% โรงเรียนที่จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์เครื่องเล่นที่ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายให้กับเด็กนักเรียน โรงยิม สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง สนามกีฬาพื้นที่อเนกประสงค์ รวมถึงอุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ 64.2% ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เด็กหรือพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ให้ข้อมูลการมีสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรม สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นที่สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ในชุมชนของตนเอง

         

กิจกรรมหลักของโครงการจะมีทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของสถานศึกษาผ่านกิจกรรมการอบรมสัมมนาที่น่าสนใจ สามารถนำไปปรับใช้กับการจัดกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน การสัมมนาหัวข้อ "ความสำคัญของการเล่นกับการพัฒนาสมอง" โดย รศ.ดร.ยศนันทน์ วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล “การเรียนการสอนกับกิจกรรม Active Learning โดยอาจารย์สมควร โพธิ์ทอง และวิธีประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดย ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ รวมถึงต้นแบบโรงเรียนฉลาดเล่น โดย ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชรกรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

 

 

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

 กิจกรรมWork shop โรงเรียนฉลาดเล่น

          รร.ฉลาดเล่นหา รร.ต้นแบบทั่วประเทศ เก็บข้อมูลจากนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 จำนวน 400 คน จนถึงปัจจุบันเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ว่า หลังจากที่เด็กเข้าร่วมกิจกรรมฉลาดเล่นแล้วสร้างการเปลี่ยนแปลง มีความสุขมีความผูกพันกับ รร.มากขึ้น กล้าพูดคุยกับครู เก็บข้อมูลพัฒนาการของเด็กด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม ทักษะการรู้คิด การสื่อสาร พูด อ่าน เขียน หลายคนกังวลว่าเด็กเล่นมากๆ แล้วเด็กจะโง่ ต้องจัดกิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ได้ด้วย กิจกรรมห้าเหลี่ยมใยแมงมุม แสดงให้เห็นว่าการขยายตัวของการเรียนรู้ พัฒนาการด้านทักษะต่างๆ กิจกรรม Active Play กระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

          รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          หลายประเทศเลือกใช้ Active Play การออกกำลังกายแล้วทำให้ฉลาดขึ้น เพิ่มรอยหยักในสมองมากขึ้น การจดจำดีขึ้นกว่าเดิม สมาธิดีขึ้น และยังทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นด้วย คนที่เครียดมักจะมีจิตตก ยิ่งออกกำลังกายมากเท่าไหร่ก็เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้มากยิ่งขึ้น ดังที่ไอน์สไตน์กล่าวไว้ว่า Logic will take you everywhere from A to B Imagination จะเห็นได้จากภาพการทดสอบคลื่นสมอง มีการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมอง คนที่เฉื่อยจะต้องบูตสมองก่อนครึ่งชั่วโมง หลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วจะมีพลังมากยิ่งขึ้น พร้อมที่จะรับการเรียนรู้ ส่งผลต่อความทรงจำเพิ่มขึ้นถึง 20% การสร้างกิจกรรมแทรกไปในระหว่างการเรียนก็จะส่งผลดีเพิ่มขึ้นอีกด้วย การเดินสายพานก็จะส่งผลให้มีการคิดเลขเร็วขึ้นด้วย การจัดแบ่งเวลาเรียน เวลาเล่น เวลาพักผ่อนเป็นสิ่งที่จำเป็นด้วย เล่นตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน 10 นาที เล่นตอนพักเที่ยง 20 นาที เล่นตอนเย็นก่อนกลับบ้านให้มากยิ่งขึ้นเป็น 30 นาที และยังมีกิจกรรมทางกายในระหว่างการเรียนด้วย แต่ต้องระมัดระวังด้วยว่าถ้าเด็กเหนื่อยจนเกินไปก็จะหลับในห้องเรียนได้

 

(เกม) กิจกรรมw orkshop

(เกม2) กิจกรรม workshop

(เล่นเกม) ผู้ร่วมงานเล่นเกมเล่นดี 3 มิติส่งเสริมการเรียนรู้

 

 

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาการเล่นของมนุษย์เกิดการพัฒนา

          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาร่วมกันจัดทำหนังสือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้อย่างไร

            ....เด็ก เป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่ ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจำเป็นที่จะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสม ให้มีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบร้อย สุจริตและมีปัญญา ฉลาดแจ่มใสในเหตุผล...พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานในโอกาสปีเด็กสากล เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522

          ขอให้ศึกษาวิธีเลี้ยงพระโอรส พระธิดา ของสมเด็จย่าที่ทรงทำพ่อและแม่ตัวอย่างให้โลกได้ตระหนักรู้ : ได้ในหนังสือสองเล่มที่สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงเรียบเรียงจากชีวิตจริงของแม่ คือเจ้านายเล็กๆ ยุวกษัตริย์ และแม่เล่าให้ฟัง และสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกจะเข้าใจวัยรุ่น วัยอันตราย สมเด็จย่าทรงหาโค้ชเพื่อนำทางชีวิตลูกให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และเจ้านายไทยในโลซานน์

          เด็กน้อยเกิดมาเพื่อทำให้โลกสดใส เปรียบเสมือนรุ่งอรุณที่แสนสั้น ชีวิตเด็กก็เช่นกัน ควรได้รับความรัก ความเข้าใจในธรรมชาติของเด็ก ที่ต้องการธรรมชาติ ที่ต้องการเล่น ที่ต้องการพ่อแม่ พี่น้อง ที่ต้องการที่เล่นกว้างๆ มีอาหารกาย มีอาหารใจ แต่โลกที่แข่งขัน แก่งแย่งกันเพื่อเงิน สวนทางกับความต้องการของเด็กน้อย เขาขาดพ่อ ขาดแม่ ที่เขาอยากเล่นอยากพูดคุยด้วย

          เงินคือสิ่งที่พรากชีวิตในวัยรุ่งอรุณของเขาไป ทิ้งเขาไว้ให้กำพร้า ว้าเหว่โหยหาความรัก แม่จ๋า พ่อจ๋า ลูกไม่เคยมีความสุขเลย แล้วลูกจะทำความดี เพื่อให้ใครชื่นชม ทำไมโลกถึงใจร้าย ทำไมเงินถึงใจร้าย ทำไมงานของพ่อแม่ถึงใจร้าย

          จากผลการสรุปของสมาคมสนามเด็กเล่นนานาชาติ ว่านักโทษประหารล้วนมีชีวิตในวัยเด็กที่เลวร้าย ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง ไม่เคยได้เล่นในธรรมชาติ ไม่เคยได้มีความสุขในชีวิตบนโลกนี้ เมื่อทุกคนใจร้ายต่อเขา ไม่เคยเข้าใจเขาว่าเขาต้องการอะไร เขาจึงพร้อมที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ : จากเด็กเกเร เด็กแว้น เด็กท้อง เด็กติดยา เด็กก่ออาชญากรรม มิใช่ความผิดของเขา เขาขาดความรัก เขาโหยหาความรักของพ่อแม่ จากสังคม จากบ้านเมืองรัฐบาล เขาขาดตัวอย่าง ให้เลียนแบบคนดี คนที่มีความสุข จากการทำดีแล้วได้ดี

          พ่อแม่ตีกัน หย่ากัน กินเหล้าเมายา ติดหวย ติดเกม ติดไลน์ ติดโทรศัพท์ ทิ้งเขาให้กำพร้า ผิดหวัง เครียดในชีวิตที่จำต้องอยู่บนโลกใบนี้ เขาจึงเรียกร้องความสุขใจ ด้วยการให้ใครสักคน มารับเขาออกจากคุกทุกๆ วัน จะตี จะด่า สาปแช่งก็ยังดีที่ยังมีคนแคร์

          นี่เรายังไม่รู้จักความเป็นมนุษย์กันเลยหรือ : สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสุข : พ่อแม่จะได้เห็นลูกวิ่งสุดกำลัง ปีนต้นไม้อย่างมั่นใจ โดดน้ำด้วยพลังเต็มเปี่ยม ได้เห็นแววตาอันมีประกายที่บอกถึงความสุขที่สุดในชีวิต เสียงกรีดร้องของลูกอาจชุบชีวิตพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ให้กลับมามองตนเองว่า เราบ้างาน บ้าเงิน บ้ายศอำนาจ จนลืมลูกไปทำไม เงินร้อยล้านพันล้านจะถูกผลาญให้ดูในพริบตา ความพอ ความพอดี ความพอเพียง

          คือปรัชญาชีวิตของพ่อหลวง สมเด็จย่าคือแม่ที่ทรงต่อสู้ เพื่อให้ลูกได้มีชีวิตในวัยเด็กที่มีความสุข สงบ เรียบง่าย พอดี พอเพียง งดงามดั่งรุ่งอรุณของวันดีๆ

          สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา สร้างเด็กดี สร้างเด็กที่มีความสุข อารมณ์ดี น่ารัก สร้างเด็กให้แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ สร้างภูมิคุ้มกันในเลือดและกระดูก ไม่ติดเชื้อ ป่วยง่าย ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล สร้างความคิดและจินตนาการ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้เอง จึงไม่ต้องมีการลอกเลียนแบบ สร้างความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถที่จะเข้าใจผู้อื่น จึงเก่งในการพัฒนาสังคม สามารถตระหนักรู้ในสิ่งดี สิ่งชั่ว สิ่งมีประโยชน์ สิ่งไม่มีประโยชน์ แก้เด็กดื้อ ซน ขี้เกียจ ขี้โกง ชอบรังแกเพื่อน แก้ความเห็นแก่ตัว

          วิธีสร้างลูกให้โลกได้ภูมิใจ แม้ว่าโลกที่เต็มไปด้วยคนโลภ คนเห็นแก่ตัว ยังมีแสงสว่างแห่งความดี ความงดงามอยู่รอบตัวลูก ด้วยวิธีเลี้ยงลูกของสมเด็จย่าที่ทั่วโลกยกย่องว่าได้ลูกที่เป็นตัวอย่างของมนุษยชาติ 1.เลี้ยงลูกให้มีอาหารกายดี อาหารใจดี 2.ฝึกลูกให้มีระเบียบวินัยดี ทั้งกายและใจ โดยไม่เข้มงวดจนเกินไป และสามารถควบคุมตนเองได้ดี 3.ฝึกลูกให้คิดและตัดสินใจดีด้วยตนเอง โดยการใช้เหตุผลที่ฉลาดและพ่อแม่เคารพการตัดสินใจ ยอมฟังเหตุผลของลูกอย่างประชาธิปไตย 4.สอนให้ลูกเกิดความรับผิดชอบ ยอมเคารพสิทธิของผู้อื่น

          5.สอนให้ลูกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกให้ลูกทำงานทุกอย่างได้ด้วยตนเอง 6.อบรมสั่งสอนในเรื่องศาสนา จริยธรรม เช่น ความซื่อสัตย์ ความเมตตากรุณา ไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น และศีล 5  7.สอนให้ลูกคิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นอันดับแรก คิดถึงประโยชน์ของตัวเองเป็นอันดับสอง ฝึกการอาสาทำงาน เพื่อสังคมและชาติบ้านเมือง 8.สร้างบรรยากาศให้ลูกได้สนุกสนานกับการทำงานตามวัย จักได้มีชีวิตในวัยเด็กที่ดีมีความสามารถ 9.ให้ลูกได้มีชีวิตที่เรียบง่ายเป็นธรรมชาติ ประหยัด อดทน อดออม รู้จักการรอคอยและพยายาม

          ในโลกแห่งตัณหา ความทะยานอยากในความเจริญทางวัตถุ เทคโนโลยี ความโลภคือเงินและอำนาจ การแก่งแย่ง เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นแรงเหนี่ยวนำให้โลกเสื่อม ศีลธรรมเสื่อม ธรรมชาติถูกทำลายล้าง พ่อแม่ทอดทิ้งลูกเพื่อหาเงิน เพื่อหวังให้ลูกได้เรียนสูงๆ จักได้เป็นเจ้าคน นายคน ผลที่พ่อแม่ได้รับคือลูกไทยทั่วทั้งแผ่นดิน กำพร้า! ลูกเกลียดชีวิตทีว้าเหว่ เกลียดคนที่ทิ้งเขา คือพ่อแม่ มีความทุกข์เป็นปมด้อย จึงไม่อยากทำดี ไม่อยากเป็นคนดี ขาดที่พึ่ง ขาดแรงบันดาลใจ จิตเสื่อม ทำร้ายตัวเอง กินเหล้า ติดยา ติดแก้ง ก่ออาชญากรรม เพื่อสักวันหนึ่ง พ่อแม่จะกลับมาดูแลเขา ให้ออกจากคุก ไม่ทอดทิ้งเขาอีก

          สิ่งผิดของครอบครัวไทยจักไม่เกิดอีก หากพ่อแม่ไม่หนีหายไปหาเงิน ยอมเลี้ยงชีวิตแบบพอเพียง พอดี พองาม อยู่อบรมเลี้ยงดูลูกอย่างเข้าใจลูกไม่ทิ้งลูก สอนลูก ฝึกลูก ตามแบบอย่างสมเด็จย่า ด้วยวิถีธรรมชาติ ธรรมดา ให้มีอาหารกายดี อาหารใจดี อาหารปัญญาดี ก็จักสามารถสร้างลูกให้โลกได้ภูมิใจ พ่อแม่ ปู่ย่าตายายได้ภูมิใจ คนดีวัดกันที่การกระทำ คนดีมิจำเป็นต้องรวย มีฐานะ คนมี มิจำเป็นต้องเป็นเจ้าคนนายคน มิจำเป็นต้องเรียนสูง เป็นดร

          ต้นไม้ของพ่อที่สมเด็จย่าทรงปลูก เริ่มด้วยการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก ในดินปลูกที่อบอุ่นและเข้าใจด้วยความสุข ท่ามกลางธรรมชาติในสายลมและแสงแดด รดน้ำ พรวนดินอย่างสม่ำเสมอ ตัดแต่งกิ่งใบที่เน่าเสียด้วยคำสอนอบรม ปักไม้ค้ำ ดัดให้ตรง มั่นคง ซื่อสัตย์ ปรับเปลี่ยนกระถางวินัยตามวัย ให้อิสรภาพ ลงดินเมื่อเติบใหญ่ มีรูระบายน้ำในกระถาง วินัยที่ยุติธรรม นี่คือการอบรมเลี้ยงดูพระโอรส พระธิดาของสมเด็จย่า ให้ลูกมีวัยเด็กที่สมบูรณ์ อันเป็นรากฐานตามธรรมชาติของมนุษย์ ที่แม่เท่านั้นที่จะทำเพื่อสร้างลูกให้เป็นคนดี ให้เป็นคนมีค่า ให้เป็นคนมีประโยชน์

          กระถางคือวินัย ผ่อนขยายจนลงดิน ดินอุดมด้วยความรัก ความเข้าใจ เพาะเมล็ดจากพ่อแม่ที่ดี คิดดี ทำดี ปุ๋ยคอก รองพื้นด้วยรักที่พอดี ช่องเหตุผล ระบายความขัดข้อง เลี้ยงดูด้วยความสุขคือลม ตัดแต่งนิสัย ดัดนิสัยด้วยไม้ค้ำ จังหวะเวลาฉันทะใส่ปุ๋ยพรวนดิน ผลที่สุกปลั่ง หอมหวนทวนลม อบรมบ่มนิสัย สม่ำเสมอให้หอม อบอุ่นด้วยแสงแดด

          คนดีสร้างได้จากการได้เล่นสนุก เพราะความสุขสร้าง : ความคิดที่เป็นบวก จากความคิดบวกมาสู่การทำบวก การจินตนาการสรางสรรค์อยากเป็นคนดี อยากสร้างค่าให้ตนเอง เด็กดื้อกลายเป็นเด็กฟังเหตุผล เด็กซนกลายเป็นเด็กมีสมาธิ เด็กร้ายกลายเป็นเด็กมีน้ำใจ เด็กขี้เกียจกลายเป็นเด็กขยันขันอาสา เด็กขี้โกงกลายเป็นเด็กซื่อสัตย์ เด็กโง่กลายเป็นเด็กฉลาดเรียนดี เด็กป่วยกลายเป็นเด็กแข็งแรง เด็กพิการกลายเป็นเด็กไม่พิการ เพราะว่าการเล่นคือธรรมชาติของสัตว์โลกทุกชนิด ด้วยดวงจิตที่สุขสร้างสรรค์ฮอร์โมนและนานาชนิด ทำให้เลือดดี กระดูกดี หัวใจดี ท้องดี สมองดี นิสัยดี จิตดี กายดี ความประพฤติดี อนาคตจึงดี คนโกงชาติจึงสามารถแก้ได้ด้วยการเล่นอิสระ

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรัก โครงการชัยพัฒนา บ้านทุ่งรัก สภากาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก) ต.ทุ่งนางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา ดิสสกร กุนธร สถาปนิกการศึกษา พ.ศ.2560

          ชาวมอแกน บ้านทุ่งรัก มีวิถีชีวิต บนเรือ กำบาง จับหอย ปู ปลา หมึกใหญ่ ในทะเลอันดามัน การเล่น การแล่น จึงใช้การจำลองชีวิตชาวทะเล มีเรือ กำบาง มีน้ำ มีทราย มีการผจญภัย รักความสนุกตื่นเต้นกับโจรสลัดลิงที่ฉลาด ว่องไว ช่างสังเกต ช่างทำ น่ารัก มีความสุขในธรรมชาติที่อุดมไปด้วยคลื่น ALFA WAVE ที่ทำให้เป็นคนดีที่ฉลาด สนามเด็กเล่นสร้างปัญญามอแกน.

 


ในเรื่องร้ายๆ มันก็มีเรื่องดีๆ รวมอยู่ด้วยเสมอ! อย่าง ๘ แกนนำ กปปส.เข้าคุก

มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'