ประกาศข้อบังคับประมวลจริยธรรม 'สนช.-กรรมาธิการ' บังคับใช้6มีนาเป็นต้นไป


   

5  มี.ค. 61 -เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการพ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๘ มาตรา ๒๑๙ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๖๓ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงตราข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ คําว่า
“ข้อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

“กรรมาธิการ” หมายถึง กรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งขึ้นและให้หมายความรวมถึงอนุกรรมาธิการที่คณะกรรมาธิการตั้งขึ้นด้วย

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

“ประธานคณะกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

“รองประธานคณะกรรมการ” หมายถึง รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

“การประชุม” หมายถึง การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติและการประชุมคณะกรรมาธิการ

รวมทั้งการประชุมอื่นใดซึ่งเป็นหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ

ข้อ ๕ ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติรักษาการตามข้อบังคับนี้

คลิกอ่านทั้งหมด


ในส่วน "ราชอาณาจักร"...........คสช.ปักธงปฏิรูปตั้งแต่ พฤษภา ๕๗ มัวรุ่มร่ามอยู่กับการออกแบบ ๔ ปีผ่านไป "แกะแบบ" ลงมือเป็นเนื้อ-เป็นหนังได้ส่วนเดียว คือ EEC!

หัวหน้าพรรค 'เพื่อไทย' ตัวจริง
ถอดรหัสเลือกตั้ง "ต้นปี ๖๒"
'ใครหัวหน้า' สำคัญกว่าถูกดูด    
แอมเนสตี้ที่ 'สังคมไม่ต้องการ'
อีกก้าวของ 'นายกฯ เผด็จการ'
คสช.คือกบฏแผ่นดิน?