ประกาศข้อบังคับประมวลจริยธรรม 'สนช.-กรรมาธิการ' บังคับใช้6มีนาเป็นต้นไป


เพิ่มเพื่อน    

5  มี.ค. 61 -เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการพ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๘ มาตรา ๒๑๙ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๖๓ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงตราข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ คําว่า
“ข้อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

“กรรมาธิการ” หมายถึง กรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งขึ้นและให้หมายความรวมถึงอนุกรรมาธิการที่คณะกรรมาธิการตั้งขึ้นด้วย

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

“ประธานคณะกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

“รองประธานคณะกรรมการ” หมายถึง รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

“การประชุม” หมายถึง การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติและการประชุมคณะกรรมาธิการ

รวมทั้งการประชุมอื่นใดซึ่งเป็นหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ

ข้อ ๕ ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติรักษาการตามข้อบังคับนี้

คลิกอ่านทั้งหมด


มีคนถาม........ กับเรื่องเหลวไหลไร้สาระ, นินทาว่าร้ายต่อกัน ทำไมสื่อจึงชอบนำเสนอ? ไม่เสนอเฉยๆ บางที ทำตัวเป็นบ่างช่างยุ เอาความทางนี้ ไปบอกทางโน้น "เสี้ยมให้ชนกัน" แล้วเก็บกากอารมณ์แต่ละฝ่ายปั่นเป็นข่าวขายความมันทางสะใจ

ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด