โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ พลตรีหญิง พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา


   


    5มี.ค.61- ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง พระราชทานพระยศ
    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม 
พระราชทานพระยศให้
    ร้อยเอกหญิง พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  พระราชทานพระยศ  เป็น  พลตรีหญิง 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา  ๔ 
และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  
๑๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์   พ.ศ. ๒๕๖๐  มาตรา  ๔  และมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช  
๒๔๗๙
    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๑
    ประกาศ  ณ วันที่  ๕ มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๑  เป็นปีที่  ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
    จากนั้นมี ประกาศ เรื่อง  แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษ
    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
พลตรีหญิง พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา  ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงาน บุคคลขอ งราชการใน พ ระองค์  พ .ศ. ๒๕๖๐   มาตรา   ๖  มาตรา   ๗  และมาต รา  ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์  พุทธศักราช ๒๔๘๐
    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๑
    ประกาศ  ณ วันที่  ๕ มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๑  เป็นปีที่  ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
    และประกาศเรื่อง  แต่งตั้งนายทหารพิเศษ
    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าพลตรีหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  แต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษ 
ประจํากรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์  
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประกอบมาตรา  ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ 
และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐
    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๑
    ประกาศ  ณ วันที่  ๕ มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๑  เป็นปีที่  ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
 


ในส่วน "ราชอาณาจักร"...........คสช.ปักธงปฏิรูปตั้งแต่ พฤษภา ๕๗ มัวรุ่มร่ามอยู่กับการออกแบบ ๔ ปีผ่านไป "แกะแบบ" ลงมือเป็นเนื้อ-เป็นหนังได้ส่วนเดียว คือ EEC!

หัวหน้าพรรค 'เพื่อไทย' ตัวจริง
ถอดรหัสเลือกตั้ง "ต้นปี ๖๒"
'ใครหัวหน้า' สำคัญกว่าถูกดูด    
แอมเนสตี้ที่ 'สังคมไม่ต้องการ'
อีกก้าวของ 'นายกฯ เผด็จการ'
คสช.คือกบฏแผ่นดิน?