“ลุงเจตน์ จิตรธรรม” เกษตรกรต้นแบบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ปลูกพืชผสมผสาน มีรายได้ตลอดปี


เพิ่มเพื่อน    

คุณลุงเจตน์ และคุณป้าปัทมาลักษณ์  จิตรธรรม สองสามีภรรยา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส จากอดีตประกอบอาชีพอื่น และมองเห็นว่าอาชีพเกษตร สามารถทำให้เลี้ยงตัวเองได้ จึงกลับมาบ้าน เริ่มต้นทำเกษตรกร เมื่อปี 2550 แบบค่อยเป็นค่อยไป บนพื้นที่ 16 ไร่ แบ่งเป็น ปาล์มน้ำมัน ข้าว มะพร้าวน้ำหอม ทุเรียนหมอนทอง พริกไทยดำ นอกจากนี้ยังเลี้ยงสัตว์ ทั้ง ไก่ไข่ ไก่เบตง ไก่บ้าน เป็ดเทศ และเลี้ยงปลา อีกด้วย อาศัยความรู้เวลาเจ้าหน้าที่เกษตรมาอบรม ก็ได้นำผลผลิตบางส่วนแปรรูป เพิ่มมูลค่า คิดสูตรน้ำพริก รวมถึงทำปลาส้ม ปลาแดดเดียวไว้จำหน่าย สร้างรายได้ ตลอดปี

 

ลุงเจตน์ เล่าให้ฟังว่า “ก่อนอื่นต้องศึกษาตลาด ทำอย่างไรคนในหมู่บ้านจะซื้อสินค้าเรา และมีอะไรบ้างที่เรากิน เราก็ปลูกอันนั้น ลดรายจ่าย ที่สำคัญต้องทำบัญชีจะได้รู้ว่าสิ่งที่ทำเราได้กำไร หรือเราขาดทุน ถ้าขาดทุน เราก็เปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นที่มันได้กำไร แนวคิดง่ายๆ แต่ทำได้จริง” ลุงเจตน์การันตี จากความสำเร็จที่มีรายได้เลี้ยงตัวเองได้ ไม่มีหนี้สิน ซึ่งในระยะเวลา 2 ปี สามารถสร้างรายได้กว่า 3 แสนบาท และนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากเป็นพื้นที่พิเศษด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และอาชีพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

นายสำราญ  สาราบรรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบายเพิ่มเติมว่า สำหรับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายสำคัญที่ต้องการให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดีขึ้น มีความสุข มี รายได้ที่ดี ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหนึ่งในขณะคณะขับเคลื่อนงานให้สำเร็จ จึงได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” และศาสตร์ของพระราชา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการและกิจกรรม บนฐานของความต้องการของประชาชนและศักยภาพของพื้นที่เป็นสำคัญเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรมีแหล่งอาหารในชุมชน มีเกษตรกรต้นแบบ และมีความภูมิใจในอาชีพการเกษตรเหมือนเช่น คุณลุงเจตน์ และคุณป้าปัทมาลักษณ์  จิตรธรรม สองสามีภรรยา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ที่มีความสุข และมีความภูมิใจในการประกอบอาชีพทางการเฏษตร มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ และมีสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ คอยสนับสนุนกิจกรรมทุกด้าน ทั้งด้านการให้ความรู้และทักษะ รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์แนะนำให้มีการรวมกลุ่มเป็นแม่บ้านเกษตรกร

สำหรับ ปี พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร ยังดำเนินการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งเป้าไว้ จำนวน 7,670 ราย โดยได้ย้ำให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ ให้กำหนดเป้าหมายชัดเจนในการขับเคลื่อน เพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเชื่อมโยงและสนับสนุนการดำเนินงาน  บูรณาการทุกหน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องเพื่อเป้าหมายเดียวกัน รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างเกษตรกรต้นแบบ เพื่อขยายผลองค์ความรู้ และวิชาการที่ถูกต้องเหมาะสม ไปสู่เกษตรกรในพื้นที่  ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถปรับวิธีการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ ลดรายจ่ายในครัวเรือน เพิ่มรายได้ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้