จท-กทท.ประชุมนานาชาติทางน้ำหวังยกมาตรฐานสู่สากล


เพิ่มเพื่อน    

20 ส.ค.62-นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบงานการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาติ เรื่อง การบูรณาการด้านการขนส่งทางน้ำ จัดโดยกรมเจ้าท่า(จท.) และการท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.) ร่วมกับ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ(International Maritime Organization: IMO)และคณะกรรมการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก(United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) เพื่อบูรณาการความร่วมมือ ด้านการขนส่งทางน้ำ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยทางทะเล อย่างยั่งยืนสู่สากล

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลด้านการขนส่งทางทะเล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำสนอกระบวนการกลไก ในการเชื่อมโยง ความร่วมมือ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึงขับเคลื่อนการดำเนินงานในบริบทการขนส่งทางทะเล ภายใต้องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ซึ่งมีภารกิจกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล

“การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพ ได้นำ 2 หน่วยงาน ทั้งกรมเจ้าท่าและ การท่าเรือฯมาประชุมบูรณาการร่วมกัน เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนรู้ของทั้งสององค์กรนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานเกี่ยวกับทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยหรือสภาวะแวดล้อมต่างๆอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เพื่อให้หน่วยงานระดับนานาชาติสามารถวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งทางทะเล ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยประเทศไทยมีบทบาทในการริเริ่มในการประสาน ให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดประชุมสัมมนาร่วมกันเป็นครั้งแรก ”นายอธิรัฐ กล่าว

สำหรับการประชุมในครั้งนี้จะส่งผลให้ประเทศไทยต่อภาพลักษณ์ส่งเสริมบริบทการเป็นผู้นำเป็นอย่างยิ่ง จะเป็นการแสดงออกถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีในการสนับสนุน ภารกิจของIMO และ UN โดยเฉพาะการวางยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งทางทะเลให้สอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและเป็นการเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทย ในเวทีนานาชาติ ซึ่งจะมีส่วน ช่วยสนับสนุนในการหาเสียงเลือกตั้งคณะมนตรีของIMOอีกสมัย

อย่างไรก็ตามภายในปลายปี 62 ประเทศไทยได้มี ส่วนร่วมในการบริหาร กำหนดนโยบาย และทิศทางของIMOได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการ การฝึกอบรม และ การยกระดับมาตรฐานและข้อบังคับภายใต้อนุสัญญาของIMOส่งเสริมการขนส่งทางทะเลของไทยให้มี ความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจพาณิชย์นาวีและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ