โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารชั้นนายพล จำนวน ๕๘๘ นาย


   

7 ก.บ. 62- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ ดังต่อไปนี้

๑. พลโท ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ เป็น พลเอก
๒. พลโท เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม เป็น พลเอก
๓. พลโท ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เป็น พลเอก
๔. พลโท ทรงพล พุ่มวิจิตร เป็น พลเอก
๕. พลโท อภินันท์ คาเพราะ เป็น พลเอก
๖. พลโท นรเศรษฐ ขรรทมาศ เป็น พลเอก
๗. พลโท ประดิษฐ์ โพธิ์ศรี เป็น พลเอก
๘. พลโท อรรคเดช ครุธเวโช เป็น พลเอก
๙. พลโท เชิดชัย อังศุสิงห์ เป็น พลเอก
๑๐. พลโท อภิชาติ วิไลเนตร เป็น พลเอก
๑๑. พลโท มโน นุชเกษม เป็น พลเอก
๑๒. พลโท วุฒิสถิต พ่วงเงิน เป็น พลเอก
๑๓. พลโท กาชัย กาบังตน เป็น พลเอก
๑๔. พลโท ฐิชาวิชญ์ ภมรพล เป็น พลเอก
๑๕. พลโท บุญชู กลิ่นสาคร เป็น พลเอก
๑๖. พลโท วรภพ ถาวรแก้ว เป็น พลเอก
๑๗. พลโท สาทิต มุขเงิน เป็น พลเอก
๑๘. พลโท ณตฐพล บุญงาม เป็น พลเอก
๑๙. พลโท พัฒนา คุ้มเปลี่ยน เป็น พลเอก
๒๐. พลโท ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์ เป็น พลเอก

อ่านรายละเอียด


ทอนเอ้ย.... ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.และเขาแปะข้างฝาให้คนดูเมื่อวาน (๒๐ ก.ย.๖๒) นั่นน่ะ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของทอน

เฟกนิวส์ "อาวุธพิทักษ์ฐานคะแนน"
วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส