โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารชั้นนายพล จำนวน ๕๘๘ นาย


   

7 ก.บ. 62- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ ดังต่อไปนี้

๑. พลโท ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ เป็น พลเอก
๒. พลโท เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม เป็น พลเอก
๓. พลโท ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เป็น พลเอก
๔. พลโท ทรงพล พุ่มวิจิตร เป็น พลเอก
๕. พลโท อภินันท์ คาเพราะ เป็น พลเอก
๖. พลโท นรเศรษฐ ขรรทมาศ เป็น พลเอก
๗. พลโท ประดิษฐ์ โพธิ์ศรี เป็น พลเอก
๘. พลโท อรรคเดช ครุธเวโช เป็น พลเอก
๙. พลโท เชิดชัย อังศุสิงห์ เป็น พลเอก
๑๐. พลโท อภิชาติ วิไลเนตร เป็น พลเอก
๑๑. พลโท มโน นุชเกษม เป็น พลเอก
๑๒. พลโท วุฒิสถิต พ่วงเงิน เป็น พลเอก
๑๓. พลโท กาชัย กาบังตน เป็น พลเอก
๑๔. พลโท ฐิชาวิชญ์ ภมรพล เป็น พลเอก
๑๕. พลโท บุญชู กลิ่นสาคร เป็น พลเอก
๑๖. พลโท วรภพ ถาวรแก้ว เป็น พลเอก
๑๗. พลโท สาทิต มุขเงิน เป็น พลเอก
๑๘. พลโท ณตฐพล บุญงาม เป็น พลเอก
๑๙. พลโท พัฒนา คุ้มเปลี่ยน เป็น พลเอก
๒๐. พลโท ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์ เป็น พลเอก

อ่านรายละเอียด


เริ่มหนาวแล้วและอาจได้หนาวถึงขั้วหัวใจกันทั่วหน้า หากยังมีความคิดจะโค่นรัฐธรรมนูญวันนี้เสียงเรียกร้องบอกว่า อยากจะแก้รัฐธรรมนูญ มาในแบบลับลวงพรางเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?
จาก 'บางระจัน' ถึง 'ลำพะยา'
อ้อย 'ฤๅจะหวานเท่า' ไทย-จีน
'ชมกันเองบ้างจะเป็นไรไป'