ประกาศในราชกิจจาฯให้รองเลขาฯพระราชวังฯระดับ 11 ดำรงตำแหน่งใหม่ระดับ 7 เหตุบกพร่องในการกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา


   

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ประกาศ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนพ้นจากตำแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนพ้นจาก ตำแหน่งเดิม เนื่องจากบกพร่องในการกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายงาน
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๕ แห่งระเบียบ ส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วยการบริหารข้าราชบริพารในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับ ระดับ ๑๑ พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ระดับ ๗ ประจำกรมมหาดเล็ก ๙๐๔ โดยได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน