มาดูกัน...ราชกิจจาฯกำหนดการชักธงชาติในสถานศึกษาวันไหนบ้าง


   

8 มี.ค.61- ราชกิจจานุเบกษา ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกาศ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
    โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติ ในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ในส่วนของการชักและประดับธงชาติ ณ สถานศึกษา ในโอกาสและวันพิธีสำคัญ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
    อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ (๔) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๒๙ กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
    ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”
    ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
    ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “หัวหน้าสถานศึกษา” ในข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
    “หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อำนวยการ อธิการบดี หรือหัวหน้าสถานศึกษา
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งของรัฐและเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา”
    ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติ
ในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
    “ข้อ ๗ ในโอกาสและวันพิธีสำคัญ ให้ชักและประดับธงชาติ ณ สถานศึกษา ตามกำหนด
วันและระยะเวลา ดังต่อไปนี้
    (๑) วันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๑ มกราคม ๑ วัน
    (๒) วันมาฆบูชา ๑ วัน
    (๓) วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ๑ วัน
    และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน
    (๔) วันสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน ๑ วัน
    (๕) วันพืชมงคล ๑ วัน
    (๖) วันวิสาขบูชา ๑ วัน
    (๗) วันอาสาฬหบูชา ๑ วัน
    (๘) วันเข้าพรรษา ๑ วัน
    (๙) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒ วัน มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ ๒๘ และวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
    (๑๐) วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๑ วันวันที่ ๑๒ สิงหาคม
    (๑๑) วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ ๒๘ กันยายน ๑ วัน
    (๑๒) วันสหประชาชาติ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๑ วัน
    (๑๓) วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ ๒ วัน พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ และวันที่ ๖ ธันวาคม
    (๑๔) วันรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๑ วัน 
    การชักและประดับธงชาติในโอกาสหรือวันพิธีสำคัญอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราว
    ส่วนการชักและประดับธงชาติในงานพิธีสำคัญอื่น ๆ ตามประเพณีนิยม ให้ปฏิบัติต่อธงด้วยความเคารพ”
                        ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
                        ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  


เที่ยวนี้ ท่าจะ "เป็นจริง"เรื่อง "เลือกตั้งต้นปี ๖๒" นั่นแหละ!เพราะก่อนบินไปอังกฤษ-ฝรั่งเศส "นายกฯ" ย้ำชนิดนักข่าวไม่ต้องแซะ ว่าต้นปี ๖๒ เลือกตั้ง

'ใครหัวหน้า' สำคัญกว่าถูกดูด    
แอมเนสตี้ที่ 'สังคมไม่ต้องการ'
อีกก้าวของ 'นายกฯ เผด็จการ'
คสช.คือกบฏแผ่นดิน?
ยุทธศาสตร์ชาติกับทิศทางโจร
วาทกรรม"ขายชาติ"สกัดสร้างชาติ