ส่องค่าใช้'มือถือ-แท็บแล็ต'ของศาลปกครอง


เพิ่มเพื่อน    

17 ก.ย.2562 - นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ในฐานะประธานกรรมการบริหารศาลปกครองได้ออกระเบียบ ก.บ.ศป.ว่าด้วยวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2562 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 ก.ย.นี้ โดยระเบียบดังกล่าวมีทั้งหมด 16 ข้อ โดยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการจัดหามือถือและแท็บแล็ต รวมถึงการกำหนดค่าใช้บริการในแต่ละตำแหน่ง

สำหรับเนื้อหาที่น่าสนใจเริ่มที่ข้อ 7 ระบุว่า ให้สำนักงานจัดวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด และเหมาะสม หากข้าราชการผู้ใดดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งให้สำนักงานจัดวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

ข้อ 8 ในกรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการที่สำนักงานต้องจัดวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ข้าราชการนอกเหนือจากบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของเลขาธิการ ข้อ 9 การใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ข้าราชการใช้ดุลพินิจในการใช้ โดยคำนึงถึงความประหยัดและประโยชน์ของทางราชการให้ข้าราชการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับการจัดให้ตามข้อ 7 ไปจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากราชการ หรือครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญากับผู้ให้บริการ และสำนักงานเรียกให้ส่งคืน

ข้อ 10 ให้ข้าราชการส่งวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่คืนสำนักงานทันทีเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาตามข้อ 9 วรรคสอง หรือภายในวันที่สำนักงานกำหนดให้ส่งคืน ในกรณีที่ข้าราชการพ้นจากตำแหน่งเพราะพ้นจากราชการประสงค์จะใช้หมายเลขเดิมให้แจ้งสานักงานเพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อ 11 วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สำนักงานได้รับคืนตามข้อ 10 ให้สำนักงานบริหารการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ข้าราชการที่ยังไม่ได้รับการจัดวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระเบียบนี้ แต่หากยังมีวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่เหลืออยู่อีก ให้สำนักงานบริหารการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป

ข้อ 12 ให้สำนักงานเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ข้าราชการได้ไม่เกินอัตราตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ โดยให้รวมค่าใช้บริการแท็บเล็ตในวงเงินดังกล่าวไว้ด้วย เว้นแต่ในกรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้เลขาธิการใช้ดุลพินิจกำหนดอัตราค่าใช้บริการให้แก่ข้าราชการเกินกว่าอัตราตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ ในวงเงินเมื่อรวมกับอัตราค่าใช้บริการตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้แล้วไม่เกิน 3,000 บาท ต่อเดือนต่อคน ค่าใช้บริการให้เบิกจ่ายได้ภายในวงเงินไม่เกินตามวรรคหนึ่ง สำหรับค่าใช้บริการส่วนเกินให้ข้าราชการที่ได้รับการจัดวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยให้สำนักงานดำเนินการเรียกเก็บเงินส่วนที่เกินวงเงินอัตราที่กำหนดจากข้าราชการที่ได้รับการจัดวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อสมทบจ่ายเป็นค่าใช้บริการตามใบแจ้งหนี้ หากไม่สามารถเรียกเก็บได้ทันให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณประจำปีไปก่อน และดำเนินการเก็บเงินส่วนที่เกินวงเงินจากข้าราชการดังกล่าวเพื่อส่งคืนสำนักงานโดยเร็ว

ข้อ 14 ในกรณีที่วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ลงทะเบียนครุภัณฑ์ของสานักงานไว้แล้วเกิดการสูญหายหรือเสียหายอันเกิดจากการกระทำของข้าราชการที่ได้รับการจัดวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้าราชการผู้นั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการทุกกรณีในกรณีชดใช้เป็นวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องเป็นวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเดียวกันหากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ชดใช้เป็นวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมีสภาพ คุณภาพ และลักษณะไม่ด้อยกว่า และใช้งานแทนได้เช่นเดียวกับวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สูญหายหรือเสียหาย การชดใช้ค่าเสียหายเป็นวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามวรรคสอง ให้มีการตรวจรับตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการว่าด้วยการพัสดุ และแจ้งสำนักงานเพื่อกำหนดหมายเลขทะเบียนทรัพย์สินให้กับวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับชดใช้

สำหรับวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สูญหาย ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากทะเบียนทันทีแล้วแจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันลงจ่ายตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการว่าด้วยการพัสดุ

ข้อ 15 ในกรณีวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่เสียหายที่พิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เกิดจากการกระทำของข้าราชการที่ได้รับการจัดวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ทำการซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ดีอยู่เสมอ โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณประจำปี


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้