มิติใหม่!วันแรกบนเก้าอี้ประธานศาลฎีกา'ไสลเกษ วัฒนพันธุ์'เปิดประชาชนให้แสดงความเห็น


   

1 ต.ค.62- นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ซึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาวันแรก ได้ออกสารประธานศาลฎีกา มีข้อความว่า "ข้าพเจ้าเข้ารับตำแหน่งประธานศาลฎีกา นับจากนี้ แนวทางการบริหารงานจะมุ่งไปที่ความพึงพอใจสูงสุดของประชาชน อาทิ การให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วขึ้นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี การกำหนดมาตรการทางการศาลเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคม การกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้รวดเร็ว การปรับปรุงกระบวนการปล่อยชั่วคราวเพื่อเพิ่มมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน เป็นต้น 

ด้วยเหตุดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนและประชาชน เพื่อนำมาประกอบการกำหนดเป็นนโยบายประธานศาลฎีกาที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อบรรลุแนวทางการบริหารงานข้างต้น จึงขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะ โดยส่งไปยังสำนักประธานศาลฎีกา ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2562"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนั้น สำนักประธานศาลฎีกาจึงได้มีการเผยแพร่แบบสอบถาม ขอความร่วมมือมายังข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน และประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปประมวลผลเป็นนโยบายประธานศาลฎีกา ที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนจะมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหารงานศาลยุติธรรม อันจะนำไปสู่การตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคมที่แท้จริง

สำหรับแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายประธานศาลฎีกา ระบุว่า ในโอกาสที่นายไสลเกษ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา จึงได้มอบหมายให้สำนักประธานศาลฎีกาจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็น สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนและประชาชน อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายการทำงานเพื่ออำนวยความยุติธรรมและการให้บริการประชาชนด้วยมาตรฐานสูงสุด โดยมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ สำนักประธานศาลฎีกาจึงขอความร่วมมือมายังข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนและประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาประมวลผลเป็นนโยบายประธานศาลฎีกาที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนจะมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหารงานศาลยุติธรรม อันจะนำไปสู่การตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคมที่แท้จริง

โดยแบบสำรวจชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การแสดงความคิดเห็น สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ 6 ส่วน ได้แก่
1.1 ด้านการบริหารจัดการคดีให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 1.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร 1.3 ด้านการให้บริการประชาชน  1.4 ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 1.5 ด้านการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของศาลยุติธรรมต่อประชาชน  1.6 ด้านอื่นๆ (ถ้ามี)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ.


ผม "หายไป" ด้วยท้องไส้ไม่สบายซะหลายวันแต่วันนี้ ๒๑ ตุลาไม่หายก็ต้องหาย เพราะเป็นวันครบรอบอีกขวบของไทยโพสต์ ยังไงๆ ก็ต้องเอาหน้ามาเจอกัน ที่สำคัญ........

'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา
ธนาธร:ไก่อ่อนเผยอเป็นอินทรี