โปรดเกล้าฯตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม'อาจารย์น้อง'นั่งรองประธาน


   

12 มี.ค. 61 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสื่ออื่น ๆ ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่ขาดแคลนครูอาจารย์ และสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาสําหรับผู้ด้อยโอกาสและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษตลอดจนส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษา การมีงานทํา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมชุดใหม่ ดังต่อไปนี้

๑. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร

๒. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๑

๓. พันโท สมชาย กาญจนมณี รองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี๒

๔. รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๓

๕. หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ

๖. รองศาสตราจารย์สุธี อักษรกิตติ์ รองประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสื่อสาร

๗. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ รองประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

๘. พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วณิชย์ถนอม กรรมการบริหาร

๙. พลอากาศเอก อํานาจ จีระมณีมัย กรรมการบริหาร

๑๐. พลเอก จักรภพ ภูริเดช กรรมการบริหาร

๑๑. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ กรรมการบริหาร

๑๒. ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการบริหาร

๑๓. รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบูลชล กรรมการบริหาร

๑๔. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการบริหาร

๑๕. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการบริหาร

๑๖. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการบริหาร

๑๗. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล กรรมการบริหาร

๑๘. ผู้อํานวยการโรงเรียนวังไกลกังวล กรรมการบริหาร

๑๙. นางสาวกุศลิน มุสิกุล กรรมการบริหาร

๒๐. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช กรรมการบริหาร

๒๑. หัวหน้าสํานักงานมูลนิธิฯ กรรมการบริหาร

๒๒. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต กรรมการบริหารและเลขาธิการ

๒๓. นายไพศาล ล้อมทอง กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการ คนที่ ๑

๒๔. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการ คนที่ ๒

๒๕. พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง กรรมการบริหารและเหรัญญิก

๒๖. พลอากาศตรี จักรพงษ์ หอมไกรลาศ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ ๑

๒๗. คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ ๒

๒๘. นางมณีรัตน์ สุวันทารัตน์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ ๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน


เสียดาย...........วานซืน (๑๘ ก.ค.๖๑) ไม่ได้ดูถ่ายทอดสดรายการ "๑๓ หมูป่า ปะทะคำถามสื่อทั่วโลก"เพราะบังเอิญพี่หมอเดชา "นาวาโท นายแพทย์เดชา สุขารมณ์ ร.น." อดีต รมช.สาธารณสุข ท่านนัดล่วงหน้า จะพาไปกินหมูหัน

'แดงอีสาน' โดมิโนการเมือง
'กาแฟดำ' ในแดน 'ไทยโพสต์'
'ตำรวจรับใช้โจร' จะให้ทนหรือ?
'ปฏิรูประบบราชการ' ที่เกิดแล้ว
นอกถ้ำอาจอันตรายยิ่งกว่า!
เลือดเนื้อไทย"ผลิบาน"วันเลิกรา