คปภ. เข้ารับการประเมินจากปปช.ครั้งแรกผ่านฉลุยระดับเกรด A ปลื้ม..! ตัวชี้วัด “การเปิดเผยข้อมูล-การป้องกันการทุจริต”ได้ร้อยคะแนนเต็ม


เพิ่มเพื่อน    

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบ Integrity and Transparency Assessment (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด ซึ่งสำนักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กร ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.2550 (พ.ร.บ.คปภ.) โดยปีนี้เป็นครั้งแรกที่สำนักงาน คปภ. เข้าร่วมการประเมิน ITA ซึ่งปีนี้ก็เป็นครั้งแรกที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีการทบทวนการประเมิน ITA ในหลายด้านเพื่อพัฒนาการประเมิน ITA ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งด้านรายละเอียดการประเมิน ด้านเครื่องมือการประเมิน และด้านวิธีการประเมิน โดยมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินงานมากกว่าทุกปี โดยเฉพาะการประเมินผ่านทางระบบ online เป็นปีแรก ซึ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่สำนักงาน คปภ. ได้รับผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 87.95 โดยจัดอยู่ในระดับเกรด A ตามเกณฑ์ประเมิน ITA ในปีนี้ สำหรับผลคะแนนของสำนักงาน คปภ. จาก 10 ตัวชี้วัดนั้น สำนักงาน คปภ. ได้คะแนนเต็ม สำหรับตัวชี้วัดเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดเรื่องการป้องกันการทุจริต ส่วนตัวชี้วัดอื่นๆก็ผ่านในระดับดีเป็นที่น่าพอใจ

 

การที่สำนักงาน คปภ. เข้ารับการประเมิน ITA เป็นครั้งแรก และสามารถผ่านการประเมินในระดับเกรด A จึงถือเป็นความสำเร็จขององค์กร โดยเฉพาะคะแนนจาก 2 ตัวชี้วัดที่ได้ถึง 100 คะแนนเต็ม คือ ตัวชี้วัดเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดเรื่องการป้องกันการทุจริต สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าสำนักงาน คปภ. เดินมาถูกทางในการเป็นหน่วยงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ อันจะช่วยสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจให้พนักงานของ สำนักงาน คปภ. ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจุดประกายให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัดอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมถึงการปรับระบบการทำงานไปสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย


บอกก่อน.....ผมไม่รู้จริงๆ ว่า "พรรคพลังประชารัฐ" เขาเล่นอะไรกัน?รัฐบาลกำลังไปได้ดีจู่ๆ ก็เล่นเกมชิงเก้าอี้ "หัวหน้าพรรค" โดย กก.บห. "เกินกึ่งหนึ่ง" รวมหัวกัน ยื่นหนังสือลาออก เมื่อวาน (๑ มิ.ย.๖๓)เป็นผลให้คณะกรรมการบริหารพรรค "พ้นตำแหน่ง" ทั้งคณะ ต้องเลือกตั้ง กก.บห.กันใหม่ทั้งหมด ภายใน ๔๕ วัน!

"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'