อย.หารือสภาเภสัชฯ หารือทำโครงสร้างยาของประเทศให้แข็งแรงขึ้น-รวมทั้งการรับยาใกล้บ้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


เพิ่มเพื่อน    


5ธ.ค.62-นพ. ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า รศ.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม และทีมงาน เข้าประชุมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในการยกระดับวิชาชีพเภสัชกรในร้านขายยาในทุกมิติ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีกฎกระทรวงสาธารณสุข การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2557 กฎกระทวงฉบับนี้เป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการในร้านขายยา สอดคล้องกับแนวคิดสากลเกี่ยวกับมาตรฐานวิธีการปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม (Good Pharmacy Practice : GPP) ซึ่งนอกจากจะเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้ผู้ที่มารับบริการในร้านขายยาและการตอบสนองสิทธิผู้บริโภคยาแล้ว ยังช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการร้านขายยาในประเทศ ปรับตัวและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันด้านบริการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับการยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน โดยการจัดทำข้อมูลสุขภาพชุมชนและให้การดูแลอย่างเป็นมิตร มีเภสัชกรประจำร้านยาตลอดเวลา และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิด เรียกว่า มาตรฐาน GPP+ ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นกว่าของร้านขายยาของประชาชน

ภญ. สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมร่วมกับสภาเภสัชกรรมในครั้งนี้ ยังได้ร่วมกันหาแนวทางเพิ่มเติมในการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข      ในโครงการรับยาใกล้บ้าน เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจและ    ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถลดเวลาการใช้บริการในสถานพยาบาลของรัฐลงได้ รวมทั้งยังร่วมกันพิจารณาการจัดประเภทยาให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ทำให้โครงสร้างระบบยาของประเทศมีความเข้มแข็งมากขึ้น เป็นการสร้างกลไกการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน โดยความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงานจะทำให้ผู้ป่วยและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่ง อย. และสภาเภสัชกรรมจะได้ร่วมประชุมหารือรายละเอียดต่าง ๆต่อไป


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน