สสส. สมาคมโรคเบาหวานฯ ประกวดคลิปขยับวิ่งต้นแบบองค์กร


เพิ่มเพื่อน    


สสส.สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้ฤกษ์ Together Fight Diabetes วันเบาหวานโลก ชวนคนไทยทุกวัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ เพิ่มปัจจัยเสริมอาหารเพื่อสุขภาพและออกกำลังกาย เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เบาหวาน Act today to change tomorrow เชิญชวนประกวดคลิปขยับออกกำลังกายระหว่างพักการประชุม/การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Healthy Organization เป็นชุดต้นแบบ มีสปอนเซอร์สนับสนุนการวิ่ง เพื่อการออกกำลังกายมีสุขภาพดีเป็นทีม

               

สสส. สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สำนักอนามัย กทม. เครือข่ายชมรมเบาหวานไทย ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน กลุ่มเพื่อนเบาหวาน ได้ฤกษ์วันเบาหวานโลก 14 พ.ย. จุดเริ่มต้นของการรวมพลังสู่กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 4 กิจกรรมหลัก ที่ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

               

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่าโรค NCDs เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลกและประเทศไทย ทั้งโลกมีผู้เสียชีวิตปีละมากกว่า 40 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 71 ของการเสียชีวิตทั้งหมด ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา เมื่อคำนวณมูลค่าความสูญเสีย 47 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในปี 2573 หากไม่มีการแก้ไข ประเทศไทยจะมีผู้เสียชีวิต 400,000 คน/ปี คิดเป็นร้อยละ 76 ของการเสียชีวิตทั้งหมด จำนวนครึ่งหนึ่งเสียชีวิตก่อนวัยอันควร คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียร้อยละ 2.2 ของ GDP/ปี โรคเบาหวานเป็น 1 ใน 5 โรค NCDs ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย อันมีสาเหตุจากพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสม การรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เหมาะสม การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

               

สสส.สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในทุกช่วงวัย การพัฒนาและจัดการความรู้ สนับสนุนให้เกิดการจัดสิ่งแวดล้อมทางกฎหมายและทางสังคม การผลักดันนโยบายที่เอื้อต่อพฤติกรรมสุขภาวะ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มปัจจัยเสริมด้านอาหารเพื่อสุขภาวะและการเพิ่มกิจกรรมทางกาย ใช้การสื่อสารการตลาดเพื่อรณรงค์ปรับเปลี่ยนค่านิยมวัฒนธรรม ขยายแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพให้เหมาะสมตามกลุ่มวัย ตั้งแต่วัยเด็ก เยาวชน วัยทำงาน ผู้สูงวัย ตลอดจนประชากรกลุ่มเฉพาะ ผู้พิการ กลุ่มสถานะบุคคล เพื่อขับเคลื่อนให้ประชาชนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสุขภาวะ ขับเคลื่อนงานลงสู่พื้นที่เป้าหมาย อาทิ สถานประกอบการ สถานศึกษา ชุมชน ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการทำงานของภาคีภายใต้กลไกที่หลากหลาย เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

               

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรม จะต้องมีการสื่อสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร จูงใจให้สนใจกินอาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย ขณะนี้หน่วยงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีโปรแกรม How To กระตุ้นให้มีการวิ่งเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่เป็นโรคเบาหวาน Together fight Diabetes

               

การประกวดคลิปเพิ่มการขยับออกกำลังกายระหว่างพักการประชุม/การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Healthy Organization เพื่อรวบรวมเป็นชุดต้นแบบให้องค์กรต่างๆ รวมถึงหน่วยงานด้านสาธารณสุขนำไปใช้เผยแพร่ เพื่อกระตุ้นประชาชนวัยทำงานในองค์กรเห็นความสำคัญกับการขยับออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน และตระหนักถึงภัยอันตรายของการนั่งทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน นำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

               

แต่ละองค์กรสามารถส่งคลิปเข้าประกวดได้องค์กรละไม่เกิน 3 ชุด ประกอบด้วย คลิปแสดงท่าออกกำลังกายต้นแบบที่ผู้ชมนำไปปฏิบัติตามได้ในห้องประชุมหรือสถานที่ทำงาน ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยไม่จำกัดจำนวนผู้สาธิต คลิปแสดงการนำไปปฏิบัติในห้องประชุมหรือสถานที่ทำงานจริง ความยาวไม่เกิน 10 นาที คลิปที่ส่งเข้าประกวดมีท่าออกกำลังกายครบทั้ง 3 หมวด (Cardio Exercise, Weight training, Flexibility Exercise) เป็นท่าออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมกับการปฏิบัติในห้องประชุมหรือสถานที่ทำงาน สามารถใช้เก้าอี้ อุปกรณ์สำนักงาน หรือสิ่งของที่อยู่ในห้องประชุม สถานที่ทำงานประกอบได้ เลือกใช้เพลงประกอบที่เจ้าของลิขสิทธิ์อนุญาตให้ใช้ได้ หรือไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ คลิปทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดและผ่านการตรวจจากคณะกรรมการแล้ว จะนำมารวบรวมเป็นชุดคลิปต้นแบบเผยแพร่ให้องค์กรทั่วประเทศ เพื่อนำไปขยายผลในการปฏิบัติ

               

ให้ upload คลิปลงใน Youtube ส่ง Link ให้กับเครือข่ายทางอีเมล [email protected] ระบุชื่อองค์กร/หน่วยงาน ที่ส่งเข้าประกวด ระบุชื่อผู้ประสานงานหลักพร้อมเบอร์โทร.ติดต่อ กำหนดส่งคลิปภายในวันที่ 31 ม.ค.2563 ประกาศผลและมอบรางวัลในงาน Together Fight Diabetes Fair ในเดือน ก.ค.2563 รางวัลชนะเลิศได้รับโล่รางวัลจากเครือข่ายคนไทยไร้พุง พร้อมรางวัลมูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ โล่รางวัลจากเครือข่ายคนไทยไร้พุงและรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัลจากเครือข่ายคนไทยไร้พุงและรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

 

  

             

.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง กล่าวว่า โรค NCDs โรคเบาหวานก่อตัวช้า ไม่ปรากฏอาการหรือมีสัญญาณเตือน ยกเว้นเบาหวานประเภทที่ 1 ซึ่งเกิดจากตับอ่อนถูกทำลายจากภูมิคุ้มกันของตนเอง ทำให้สร้างอินซูลินไม่ได้ น้ำตาลที่กินเข้าไปคั่งค้างอยู่ในกระแสเลือดทำให้น้ำตาลในเลือดสูง สาเหตุจากพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ทำให้เกิดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติขึ้น เชื้อชาติคนผิวขาวอยู่แถบขั้วโลกเหนือ ประเทศที่อยู่ใกล้แนวเส้นศูนย์สูตร ไทย อินเดีย มีอาการภายใน 5 วัน 7 วัน หรือ 1 เดือน   

               

เยาวชนที่เป็นเบาหวานตั้งแต่วัยเด็กเล็กและวัยเรียน จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ แต่อุปกรณ์ดังกล่าวไม่ครอบคลุมอยู่ในรายการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีค่าใช้จ่าย 13,000 บาท/ปี ทำให้ครอบครัวของผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์นี้ได้ หลายหน่วยงานร่วมมือจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มนี้ 100,000 คนในประเทศไทย

               

คนส่วนใหญ่ช่วงวัยรุ่นไม่อ้วน เมื่อจบมาทำงาน 3-5 ปี น้ำหนักเพิ่มขึ้นปีละ 1 กก. องค์กรจะมีคนอ้วน 20% บางองค์กรครึ่งหนึ่งเป็นโรคอ้วน เป็นสัญญาณที่น่ากลัว เพราะโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะเบาหวาน จะตามมา มนุษย์ออฟฟิศนั่งทำงานเนือยนิ่งอยู่กับโต๊ะประชุม เบรกเป็นเค้ก กาแฟ ดังนั้นการมีสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องสำคัญ จะต้องมีการขยับเขยื้อน มีโต๊ะยืนทำงานแทนที่จะนั่งทำงานอย่างเดียว การเดินขึ้น-ลงบันไดเป็นการออกกำลังกาย การเสิร์ฟอาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพ

               

เครือข่ายคนไทยไร้พุงจัดกิจกรรม Active Meeting Challenge ภารกิจท้าคุณขยับ ด้วยการขอท้าให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานด้านสาธารณสุข สมาคม ชมรม กลุ่มเพื่อสุขภาพต่างๆ เข้าร่วมการประกวดคลิปออกกำลังกายระหว่างพักการประชุมหรือการปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ้นให้คนในองค์กรให้ความสำคัญกับการเพิ่มการขยับร่างกายในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงภัยอันตรายของการนั่งทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน นำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดโรค NCDs รวมถึงโรคเบาหวาน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Healthy Organization หรือองค์กรสุขภาพดี

               

ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรม Healthy Family Workshop เชิญชวนสมาชิกในครอบครัวร่วม workshop ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและออกกำลังกาย รูปแบบกิจกรรมเรียนรู้ที่สนุกสนาน นำไปใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ครอบครัวห่างไกล NCDs และเบาหวาน มีทั้ง workshop ดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในครอบครัว (เด็กวัยเรียนร่วม workshop พร้อมผู้ปกครอง ผู้สูงอายุพร้อมบุตรหลาน) รายละเอียดประกาศรับสมัครได้ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจเครือข่ายคนไทยไร้พุง

               

Together Fight Diabetes Fair กิจกรรมรวมพลังสู้เบาหวานและโรค NCDs จัดขึ้นในช่วงเดือน ก.พ.2563 มีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่ายสุขภาพร่วมจัด มีนิทรรศการความรู้ในการจัดการเบาหวานและโรค NCDs การเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและคนรอบข้าง ในระดับครอบครัว องค์กรและสังคม การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้รอดพ้นจากเบาหวาน และการสังเกตอาการเริ่มต้นของเบาหวาน การนำเสนอผลงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมรณรงค์ต่อสู้โรคเบาหวาน มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ กิจกรรมจากภาคเอกชน งานวิ่งอ่อนหวาน 2019 โดยดัชมิลล์ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านภัยเบาหวานของเทสโก้ โลตัส.


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"