สสส. สมาคมโรคเบาหวานฯ ประกวดคลิปขยับวิ่งต้นแบบองค์กร


   


สสส.สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้ฤกษ์ Together Fight Diabetes วันเบาหวานโลก ชวนคนไทยทุกวัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ เพิ่มปัจจัยเสริมอาหารเพื่อสุขภาพและออกกำลังกาย เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เบาหวาน Act today to change tomorrow เชิญชวนประกวดคลิปขยับออกกำลังกายระหว่างพักการประชุม/การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Healthy Organization เป็นชุดต้นแบบ มีสปอนเซอร์สนับสนุนการวิ่ง เพื่อการออกกำลังกายมีสุขภาพดีเป็นทีม

               

สสส. สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สำนักอนามัย กทม. เครือข่ายชมรมเบาหวานไทย ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน กลุ่มเพื่อนเบาหวาน ได้ฤกษ์วันเบาหวานโลก 14 พ.ย. จุดเริ่มต้นของการรวมพลังสู่กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 4 กิจกรรมหลัก ที่ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

               

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่าโรค NCDs เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลกและประเทศไทย ทั้งโลกมีผู้เสียชีวิตปีละมากกว่า 40 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 71 ของการเสียชีวิตทั้งหมด ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา เมื่อคำนวณมูลค่าความสูญเสีย 47 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในปี 2573 หากไม่มีการแก้ไข ประเทศไทยจะมีผู้เสียชีวิต 400,000 คน/ปี คิดเป็นร้อยละ 76 ของการเสียชีวิตทั้งหมด จำนวนครึ่งหนึ่งเสียชีวิตก่อนวัยอันควร คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียร้อยละ 2.2 ของ GDP/ปี โรคเบาหวานเป็น 1 ใน 5 โรค NCDs ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย อันมีสาเหตุจากพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสม การรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เหมาะสม การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

               

สสส.สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในทุกช่วงวัย การพัฒนาและจัดการความรู้ สนับสนุนให้เกิดการจัดสิ่งแวดล้อมทางกฎหมายและทางสังคม การผลักดันนโยบายที่เอื้อต่อพฤติกรรมสุขภาวะ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มปัจจัยเสริมด้านอาหารเพื่อสุขภาวะและการเพิ่มกิจกรรมทางกาย ใช้การสื่อสารการตลาดเพื่อรณรงค์ปรับเปลี่ยนค่านิยมวัฒนธรรม ขยายแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพให้เหมาะสมตามกลุ่มวัย ตั้งแต่วัยเด็ก เยาวชน วัยทำงาน ผู้สูงวัย ตลอดจนประชากรกลุ่มเฉพาะ ผู้พิการ กลุ่มสถานะบุคคล เพื่อขับเคลื่อนให้ประชาชนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสุขภาวะ ขับเคลื่อนงานลงสู่พื้นที่เป้าหมาย อาทิ สถานประกอบการ สถานศึกษา ชุมชน ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการทำงานของภาคีภายใต้กลไกที่หลากหลาย เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

               

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรม จะต้องมีการสื่อสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร จูงใจให้สนใจกินอาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย ขณะนี้หน่วยงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีโปรแกรม How To กระตุ้นให้มีการวิ่งเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่เป็นโรคเบาหวาน Together fight Diabetes

               

การประกวดคลิปเพิ่มการขยับออกกำลังกายระหว่างพักการประชุม/การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Healthy Organization เพื่อรวบรวมเป็นชุดต้นแบบให้องค์กรต่างๆ รวมถึงหน่วยงานด้านสาธารณสุขนำไปใช้เผยแพร่ เพื่อกระตุ้นประชาชนวัยทำงานในองค์กรเห็นความสำคัญกับการขยับออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน และตระหนักถึงภัยอันตรายของการนั่งทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน นำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

               

แต่ละองค์กรสามารถส่งคลิปเข้าประกวดได้องค์กรละไม่เกิน 3 ชุด ประกอบด้วย คลิปแสดงท่าออกกำลังกายต้นแบบที่ผู้ชมนำไปปฏิบัติตามได้ในห้องประชุมหรือสถานที่ทำงาน ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยไม่จำกัดจำนวนผู้สาธิต คลิปแสดงการนำไปปฏิบัติในห้องประชุมหรือสถานที่ทำงานจริง ความยาวไม่เกิน 10 นาที คลิปที่ส่งเข้าประกวดมีท่าออกกำลังกายครบทั้ง 3 หมวด (Cardio Exercise, Weight training, Flexibility Exercise) เป็นท่าออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมกับการปฏิบัติในห้องประชุมหรือสถานที่ทำงาน สามารถใช้เก้าอี้ อุปกรณ์สำนักงาน หรือสิ่งของที่อยู่ในห้องประชุม สถานที่ทำงานประกอบได้ เลือกใช้เพลงประกอบที่เจ้าของลิขสิทธิ์อนุญาตให้ใช้ได้ หรือไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ คลิปทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดและผ่านการตรวจจากคณะกรรมการแล้ว จะนำมารวบรวมเป็นชุดคลิปต้นแบบเผยแพร่ให้องค์กรทั่วประเทศ เพื่อนำไปขยายผลในการปฏิบัติ

               

ให้ upload คลิปลงใน Youtube ส่ง Link ให้กับเครือข่ายทางอีเมล raipoong@gmail.com ระบุชื่อองค์กร/หน่วยงาน ที่ส่งเข้าประกวด ระบุชื่อผู้ประสานงานหลักพร้อมเบอร์โทร.ติดต่อ กำหนดส่งคลิปภายในวันที่ 31 ม.ค.2563 ประกาศผลและมอบรางวัลในงาน Together Fight Diabetes Fair ในเดือน ก.ค.2563 รางวัลชนะเลิศได้รับโล่รางวัลจากเครือข่ายคนไทยไร้พุง พร้อมรางวัลมูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ โล่รางวัลจากเครือข่ายคนไทยไร้พุงและรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัลจากเครือข่ายคนไทยไร้พุงและรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

 

  

             

.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง กล่าวว่า โรค NCDs โรคเบาหวานก่อตัวช้า ไม่ปรากฏอาการหรือมีสัญญาณเตือน ยกเว้นเบาหวานประเภทที่ 1 ซึ่งเกิดจากตับอ่อนถูกทำลายจากภูมิคุ้มกันของตนเอง ทำให้สร้างอินซูลินไม่ได้ น้ำตาลที่กินเข้าไปคั่งค้างอยู่ในกระแสเลือดทำให้น้ำตาลในเลือดสูง สาเหตุจากพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ทำให้เกิดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติขึ้น เชื้อชาติคนผิวขาวอยู่แถบขั้วโลกเหนือ ประเทศที่อยู่ใกล้แนวเส้นศูนย์สูตร ไทย อินเดีย มีอาการภายใน 5 วัน 7 วัน หรือ 1 เดือน   

               

เยาวชนที่เป็นเบาหวานตั้งแต่วัยเด็กเล็กและวัยเรียน จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ แต่อุปกรณ์ดังกล่าวไม่ครอบคลุมอยู่ในรายการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีค่าใช้จ่าย 13,000 บาท/ปี ทำให้ครอบครัวของผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์นี้ได้ หลายหน่วยงานร่วมมือจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มนี้ 100,000 คนในประเทศไทย

               

คนส่วนใหญ่ช่วงวัยรุ่นไม่อ้วน เมื่อจบมาทำงาน 3-5 ปี น้ำหนักเพิ่มขึ้นปีละ 1 กก. องค์กรจะมีคนอ้วน 20% บางองค์กรครึ่งหนึ่งเป็นโรคอ้วน เป็นสัญญาณที่น่ากลัว เพราะโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะเบาหวาน จะตามมา มนุษย์ออฟฟิศนั่งทำงานเนือยนิ่งอยู่กับโต๊ะประชุม เบรกเป็นเค้ก กาแฟ ดังนั้นการมีสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องสำคัญ จะต้องมีการขยับเขยื้อน มีโต๊ะยืนทำงานแทนที่จะนั่งทำงานอย่างเดียว การเดินขึ้น-ลงบันไดเป็นการออกกำลังกาย การเสิร์ฟอาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพ

               

เครือข่ายคนไทยไร้พุงจัดกิจกรรม Active Meeting Challenge ภารกิจท้าคุณขยับ ด้วยการขอท้าให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานด้านสาธารณสุข สมาคม ชมรม กลุ่มเพื่อสุขภาพต่างๆ เข้าร่วมการประกวดคลิปออกกำลังกายระหว่างพักการประชุมหรือการปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ้นให้คนในองค์กรให้ความสำคัญกับการเพิ่มการขยับร่างกายในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงภัยอันตรายของการนั่งทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน นำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดโรค NCDs รวมถึงโรคเบาหวาน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Healthy Organization หรือองค์กรสุขภาพดี

               

ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรม Healthy Family Workshop เชิญชวนสมาชิกในครอบครัวร่วม workshop ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและออกกำลังกาย รูปแบบกิจกรรมเรียนรู้ที่สนุกสนาน นำไปใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ครอบครัวห่างไกล NCDs และเบาหวาน มีทั้ง workshop ดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในครอบครัว (เด็กวัยเรียนร่วม workshop พร้อมผู้ปกครอง ผู้สูงอายุพร้อมบุตรหลาน) รายละเอียดประกาศรับสมัครได้ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจเครือข่ายคนไทยไร้พุง

               

Together Fight Diabetes Fair กิจกรรมรวมพลังสู้เบาหวานและโรค NCDs จัดขึ้นในช่วงเดือน ก.พ.2563 มีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่ายสุขภาพร่วมจัด มีนิทรรศการความรู้ในการจัดการเบาหวานและโรค NCDs การเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและคนรอบข้าง ในระดับครอบครัว องค์กรและสังคม การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้รอดพ้นจากเบาหวาน และการสังเกตอาการเริ่มต้นของเบาหวาน การนำเสนอผลงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมรณรงค์ต่อสู้โรคเบาหวาน มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ กิจกรรมจากภาคเอกชน งานวิ่งอ่อนหวาน 2019 โดยดัชมิลล์ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านภัยเบาหวานของเทสโก้ โลตัส.


​​​​​​​ ไม่มีอาชญากรรมใดที่สมบูรณ์แบบ อาชญากรย่อมทิ้งร่องรอยเสมอ ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สืบสวนที่จะค้นหาร่องรอยหลักฐานนั้นพบหรือไม่

ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?