โปรดเกล้าฯแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


เพิ่มเพื่อน    

11 ม.ค.63 - เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่ามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสื่ออื่น ๆ ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่ขาดแคลนครูอาจารย์ และสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาสและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษตลอดจนส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษา การมีงานทำ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมชุดใหม่ ดังต่อไปนี้

๑. นายบัญชา แสงหิรัญ ที่ปรึกษา

๒. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร

๓. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๑

๔. พันโท สมชาย กาญจนมณี รองประธานกรรมการบริหาร คนที่๒

๕. รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหาร คนที่๓

๖. หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ

๗. รองศาสตราจารย์สุธี อักษรกิตติ์ รองประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสื่อสาร

๘. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ รองประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

๙. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วณิชย์ถนอม กรรมการบริหาร

๑๐. พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการบริหาร

๑๑. พลเอก จักรภพ ภูริเดช กรรมการบริหาร

๑๒. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ กรรมการบริหาร

๑๓. ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการบริหาร

๑๔. รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบูลชล กรรมการบริหาร

๑๕. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการบริหาร

๑๖. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการบริหาร

๑๗. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการบริหาร

๑๘. นายชนินทร จิตตวิริยานุกูล กรรมการบริหาร

๑๙. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล กรรมการบริหาร

๒๐. ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล กรรมการบริหาร

๒๑. นายษฐา พงษธา กรรมการบริหาร

๒๒. นางธนวรรณ พงษธา กรรมการบริหาร

๒๓. นางสาวกุศลิน มุสิกุล กรรมการบริหาร

๒๔. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช กรรมการบริหาร

๒๕. หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ กรรมการบริหาร

๒๖. พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต กรรมการบริหารและเลขาธิการ

๒๗. นายไพศาล ล้อมทอง กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการ คนที่

๒๘. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการ คนที่

๒๙. พลอากาศตรีธีระ เชียงทอง กรรมการบริหารและเหรัญญิก

๓๐. พลอากาศตรีจักรพงษ์ หอมไกรลาศ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่๑

๓๑. คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่๒

๓๒. นางมณีรัตน์ สุวันทารัตน์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศณ วันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน


สนใจกันทำไม.....?กับแถลงการณ์เนื้อหาบ่งบอก "คนถ่อย-คนเถื่อน" เขียน ถ้าระดับ "ตัวแทนประเทศ" เขียนแถลงการณ์นั้น.......

จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน
ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?