'มัลลิกา' แจ้ง เคาะส่วนต่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์งวดที่ 2 แล้ว จ่ายชดเชยกิโลกรัมละ 0.48 บาท ให้เกษตรกรที่แจ้งรอบเก็บเกี่ยว 20 ธ.ค. 62 -19 ม.ค.63


เพิ่มเพื่อน    

16 ม.ค. 63 - นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ได้รับรายงานจากนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีความคืบหน้าว่า เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2563 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 2 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.2562-19 ม.ค.2563 ในอัตรากิโลกรัม (กก.) ละ 0.48 บาท

โดยการคำนวณปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ได้ใช้วิธีการเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 724 กก.ต่อไร่ คูณด้วยจำนวนไร่ตามที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนไว้ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ซึ่งงวดที่ 2 นี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจะได้รับเงินชดเชยสูงสุด คือ 10,425 บาท หลังจากรอบแรกได้มีการจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าวโพดไปแล้วเมื่อ 20 ธันวาคม 2562

นางมัลลิกา กล่าวว่า สำหรับการกำหนดราคาอ้างอิง รายงานระบุว่าคณะอนุกรรมการฯ ได้ใช้ราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้นไม่เกิน 14.5% ของกรมการค้าภายใน เฉลี่ยจากจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดสำคัญ 9 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา น่าน ตาก เลย เชียงราย ลพบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบรี เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน เพื่อคำนวณการจ่ายส่วนต่าง โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 8.02 บาทต่อกก. มีส่วนต่างอยู่ที่ กก.ละ 0.48 บาท จากราคาเป้าหมาย 8.50 บาทต่อกก.  

ทั้งนี้ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2562 ในกรอบวงเงิน 923 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยได้มีการคิกออฟจ่ายส่วนต่างให้กับเกษตรกรงวดแรกวันที่ 20 ธ.ค.2562 ที่ผ่านมา และจากนั้นจะจ่ายอีกเดือนละครั้งทุกวันที่ 20 จนสิ้นสุดโครงการ ซึ่งนโยบายประกันรายได้เกษตรกรนั้น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แถลงต่อรัฐสภาไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562  ตั้งเป้าหมายที่จะให้รัฐบาลดูแลความเสี่ยงของเกษตรกร  ขณะเดียวกันก็ได้มีมาตรการเสริมคือสกัดกั้นการลักลอบนำข้าวโพดนอกประเทศเข้ามาโดยความร่วมมือของฝ่ายความมั่นคง  ผู้เกี่ยวข้อง.


ก็ "จบแบบเจ็บๆ" ของฝ่ายค้าน...... สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ที่เริ่มมาแต่ ๒๔ ก.พ. แล้วใครชนะ?

'เรื่องนักเรียนกับคนบ้าข่าว'
มหกรรม 'มหา'ลัย' แข่งติด #
ผ่ายุทธการอรุณรุ่งริ่ง
'สิ้นสุดทางคุก' ของ ๓ มะกอก
จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน
ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร