ครม.สัญจรเห็นชอบ 18,680 ล้าน​ ดันเขตเศรฐกิจพิเศษเฉพาะกิจจะนะ​ จ้างงาน 1 แสนอัตรา


เพิ่มเพื่อน    

21 ม.ค.63 - น.ส.รัชดา​ ธนาดิเรก​ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี​ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี​อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)​ จ.นราธิวาส​ ว่า​ ที่ประชุมครม.เห็นชอบการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย 3 เรื่อง​ ได้แก่​ 1.เขตเศรษฐกิจพิเศษ​ ซึ่งตามที่รัฐบาลต้องการขยายผลเมืองต้นแบบ ตามนโยบาย สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคัง ยั่งยืน​ รัฐบาลเห็นชอบ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นเมืองต้นแบบที่​ 4  เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เนื่องจากในพื้นที่​ 4 จังหวัดชายแดนใต้ยังไม่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับแรงงานในพื้นที่ที่มีอยู่มาก และเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมด้านกายภาพ เป็นพื้นที่ชายฝั่ง จึงมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการท่าเรือน้ำลึก เพื่อให้นิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นสามารถใช้ประโยชน์จากการนำเข้าและส่งออกสินค้าได้อย่างสะดวก​

ครม.จึงอนุมัติในหลักการของแผนเร่งด่วนการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อ.จะนะ ซึ่งประกอบด้วย ด้านผังเมือง พื้นที่ใน 3 ตำบล ได้แก่ นาทับ ตลิ่งชัน และสะกอม, ด้านโครงข่ายการขนส่งทางน้ำ โครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา, ด้านโครงข่ายการขนส่งทางบก แผนแม่บทจราจรเชื่อมทางหลวง ทางหลวงชนบท ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ด้านพลังงาน โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ/ชีวมวล/แสงอาทิตย์/ลม​เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าประสงค์การพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบที่ 4

ในภาพรวมโครงการ มีเนื้อที่ 16,753 ไร่ ใช้เงินลงทุนประมาณ 18,680 ล้านบาท คาดว่าจะก่อให้เกิดการจ้างงานประมาณ 1​ แสนอัตรา มีกิจกรรม 6 ประเภท 1.พื้นที่เขตอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเบา จำนวน 4,253 ไร่ 2.พื้นที่อุตสาหกรรมหนัก จำนวน 4,000 ไร่ 3.พื้นที่เขตอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า จำนวน 4,000 ไร่ จำนวน​ 4 โรง กำลังผลิตรวม 3,700 เมกะวัตต์ 4.พื้นที่เขตอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับกิจกรรมหลังท่าเรือ จำนวน 2,000 ไร่ 5.พื้นที่เขตอุตสาหกรรมศูนย์รวมและกระจายสินค้า จำนวน 2,000 ไร่ และ 6.พื้นที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและแหล่งที่พักอาศัย จำนวน 500 ไร่

ครม.เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ซึ่งเป็นแผนบริหารจัดการที่ดินสำหรับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ให้ศอ.บต.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดซื้อที่ดินเอกชน บริษัทสวนยางไทย จำนวน 1,683 ไร่ ในพื้นที่อ.ยี่งอ และอ.เมืองนราธิวาส ในกรอบวงเงิน 390 ล้านบาท การบริหารจัดการที่ดิน แบ่งเป็น สามส่วน​ 
    
ได้แก่​ ส่วนที่ 1 ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช่า จำนวน 600 ไร่ ในพื้นที่ต.ละหาร อ.ยี่งอ เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ตามอำนาจหน้าที่ของการนิคมแห่งประเทศไทย​ ส่วนที่ 2 ให้เอกชนเช่า เนื้อที่รวม 1,003 ไร่ โดยกรมธนารักษ์เปิดประมูลเพื่อสรรหาผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด​ และส่วนที่ 3 เป็นพื้นที่สำหรับใช้ประโยชน์ของทางราชการในพื้นที่ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ พื้นที่รวม 79 ไร่ เช่น สร้างศูนย์อบรมพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนและการพัฒนาและส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่ยุค 4.0

น.ส.รัชดา​ กล่าวว่า​ 2.ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินทำกิน 3 ฉบับ ได้แก่​ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.ปูโยะ และต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... เนื้อที่ประมาณ 542–2-53 ไร่, ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.ปะลุรู ต.โต๊ะเต็ง และต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... ครอบคลุมพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ 266-3-30.3 ไร่ และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบางปอ อ.เมืองนราธิวาส และต.ดุซงญอ ต.ช้างเผือก ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... จำนวน 25 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 1,047 – 1 - 28.9 ไร่ ทั้งนี้​ พระราชกฤษฎีกาฯทั้ง 3 ฉบับ จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในจ.นราธิวาสทำให้มีที่ดินทำกินเพียงพอต่อการครองชีพ ส่งผลให้มีความมั่นคงทางอาชีพและมีแรงจูงในการพัฒนาอาชีพต่อไป รวมทั้งสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการถูกชักจูงให้เคลื่อนไหวก่อความไม่สงบเรียบร้อยได้ในระดับหนึ่ง

รองโฆษกฯ​ กล่าวว่า​ และ3 เห็นชอบกรอบแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงผ่าน โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน​ ของศอ.บต. โดยให้มีสภาสันติสุขตำบล เป็นกลไกในการบริหารราชการระดับตำบล ขับเคลื่อนโครงการฯ โดยให้นายอำเภอมีอำนาจแต่งตั้งสภาสันติสุขตำบล ประกอบด้วย 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคส่วนราชการที่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในตำบล เช่น ปลัดอำเภอ ทหาร ตำรวจ พัฒนากร, ผู้ปกครองท้องที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำศาสนาหรือองค์กรศาสนาทุกศาสนาในพื้นที่ตำบล, ภาคประชาชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนกลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี โดยสภาสันติสุขตำบลมีหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาโครงการตำบลฯ นำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับระดับจังหวัด และพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้.

 


ไม่อยากให้เครียด...... และบีบรัดตัวเองจนแทบกระดิกตัวไปทางไหนไม่ได้กันอย่างนั้นเลยครับ! กรณี ประเทศเราให้เกียรติ "บุคคลคณะทูต" ด้วย "อภิสิทธิ์ทางการทูต" ในการเข้าประเทศ

ทดสอบสถานการณ์ 'รอบ ๒'
บันทึก 'มหาประชายินดี' ไทย
'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!