MEA ประชุมติดตามงานจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล


เพิ่มเพื่อน    

 

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA และคณะผู้บริหาร MEA พร้อมด้วยผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบสายสื่อสารเมืองมหานคร Smart Metro พื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) นนทบุรี และสมุทรปราการ เร่งแก้ไขปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

 

 

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมเร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่ ในการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง และห้อยต่ำ ซึ่งส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ ความปลอดภัยของประชาชน และอาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ MEA โดยรัฐบาลกำหนดรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน (สายตาย) ให้แล้วเสร็จภายใน มิถุนายน 2563 จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารมาอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ จึงเชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องมาประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสาร รวมถึงสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อปรับแผนปฏิบัติงานเชิงรุกมากขึ้นให้สำเร็จตามแผนงาน เนื่องจากการจัดระเบียบสายสื่อสารรูปแบบใหม่ตามขั้นตอนที่ MEA กำหนดไว้จะมีมาตรฐานที่สูงขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาสายสื่อสารที่รกรุงรังและสายสื่อสารที่ม้วนขดห้อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งาน ให้มีความเรียบร้อยเป็นระบบที่ชัดเจนตรวจสอบได้และยั่งยืน สำหรับพื้นที่ที่ MEA รับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ครอบคลุมทั้ง 18 ที่ทำการเขต มีทั้งสิ้น 318 เส้นทาง รวมระยะทางกว่า 2,200 กิโลเมตร นั้น จากการประชุมติดตามงานในวันนี้พบว่าผู้ประกอบการสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่ง MEA มีแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 เฟส ได้แก่ เฟสที่ 1 ระยะทาง 211.8 กิโลเมตร ได้ดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานออกหรือสายตาย และจัดระเบียบสายสื่อสารเสร็จสิ้นแล้วในเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา และเฟสที่ 2 ระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตร อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางที่เหลืออยู่ตามแผนงาน ทั้งนี้ MEA มีการจัดระเบียบสายสื่อสารรูปแบบใหม่ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้

 

1.ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมต่างๆ สำรวจสายสื่อสารของตนเอง พร้อมติดแท็กระบุชื่อบริษัทผู้รับผิดชอบสาย ที่ต้องใช้งาน

2.รื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่มีเจ้าของ ไม่ถูกใช้งาน หรือสายตาย ออกจากเสาไฟฟ้า

3.ติดตั้งคอนสำหรับสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าเพื่อรองรับการพาดสายสื่อสารที่ได้รับอนุญาตจาก MEA พร้อมให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมพาดสายของตนเองให้เป็นระเบียบภายและติดตั้งสายในช่องที่ได้รับอนุญาต

และ 4. MEA บันทึกข้อมูลสายสื่อสารในแต่ละเส้นทางในระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล ป้องกันการละเมิดในภายหลัง ซึ่งจากรูปแบบดังกล่าวจะทำให้ลดจำนวนการใช้สายสื่อสารลงโดยที่ไม่กระทบต่อลูกค้าผู้ใช้งานเครือข่าย สายสื่อสารมีความเป็นระเบียบ ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถสอดส่องดูแลไม่ให้มีผู้ลักลอบมาพาดสายโดยไม่ได้รับอนุญาตได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยให้ภูมิทัศน์สวยงาม ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง มีความปลอดภัยแก่ประชาชนในระยะยาวต่อไป

 

สำหรับประชาชนที่พบเห็นปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง สายสื่อสารหลุดห้อยไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน กสทช. โทร. 1200 หรือ LINE@ : @nbtc1200


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ