ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ร้อยเอก บรรเทิง พิศมัย


เพิ่มเพื่อน    

27 มี.ค.63 - ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด ร้อยเอก บรรเทิง พิศมัย นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากกระทำความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๒ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเหรียญราชการชายแดนที่ ร้อยเอก บรรเทิง พิศมัย ได้รับพระราชทาน ตามข้อ ๖และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งนี้ ร้อยเอก บรรเทิง พิศมัย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน๒๕๕๗ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ตอนที่ ๗ ข ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หน้า ๔๗ ลำดับที่ ๒๐๙๒ แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


 ยินดีกับ "โอ๊ค-พานทองแท้" เขาหน่อย! เพราะเมื่อวาน (๒๘ พ.ค.๖๓) มีรายงานอ้าง "แหล่งข่าว" เผยแพร่ ว่าคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริตปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย ๑๐ ล้านบาท ที่ "โอ๊ค-พานทองแท้" เป็นจำเลย และศาลชั้นต้นยกฟ้องไปเมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๒ 

ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"