ราชกิจจาฯแพร่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ยกเลิกระเบียบการใช้เงินราชการลับฯ


เพิ่มเพื่อน    

30 มี.ค.63 - ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการลับ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการลับของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้มีการบังคับใช้ระเบียบดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ (๖) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงได้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการลับของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการลับของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๙

ประกาศณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
พลเอก ชนะทัพ อินทามระ
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน


"การบินไทย".....ยื่นคำร้องขอทำ "แผนฟื้นฟูกิจการ" ต่อศาลล้มละลายกลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวาน (๒๖ พ.ค.๖๓)วันนี้ ๒๗ พ.ค.ศาลฯ นัดฟังคำสั่ง!

อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."
การบินไทย"ตายแล้วฟื้น"