โอกาสทองช่วงวิกฤติ


เพิ่มเพื่อน    


    จากสถานการณ์การระบาดของวิกฤติโควิด-19 ก็เกิดผลกระทบต่างๆ ขึ้นมากมายกับทุกภาคส่วนของประเทศ และดูว่ากว่าจะใช้เวลาเยียวยาให้กลับมาดีได้คงต้องใช้เวลามาก แต่ทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ดีไอทีพี) ยังมีความเชื่อมั่นว่าไทยมีสินค้าอีก 5 ประเภทที่ยังสามารถทำวิกฤติตรงนี้ให้เป็นโอกาสทองได้ โดยอาศัยการส่งออกและกระจายสินค้าไปสู่ตลาดผู้บริโภคต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ 1.สินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูป 2.สินค้าด้านเวชภัณฑ์และการแพทย์ 3.สินค้าและบริการด้านความบันเทิง 4.สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน และ 5.กลุ่มสินค้าในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
    โดยดีไอทีพียังได้เตรียมแนวทางการรับมือด้วยแนวคิด  “ตั้งรับ ปรับตัว หาโอกาส” ดึงออนไลน์เข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้วิกฤติดังกล่าวให้เป็นโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ และสามารถเพิ่มโอกาสการส่งออกได้เพิ่มขึ้นจากเดิม พร้อมเตรียมจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้แก่ การจับคู่ธุรกิจ การจัดงานแสดงสินค้า และการพัฒนาแพลตฟอร์ม “NEA E-Learning Universe” โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (เอ็นอีเอ)
    โดยโอกาสของสินค้าทั้ง 5 ประเภทที่มีโอกาสในการส่งออกหรือกระจายสินค้าไปสู่ตลาดและผู้บริโภคต่างๆ เพิ่มมากขึ้น แบ่งจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 1.สินค้าประเภทอาหาร โดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูป ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้บริโภคในทุกประเทศ โดยในช่วงนี้สินค้าที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ อาหารแห้ง ข้าว อาหารกระป๋อง ซึ่งประเทศไทยมีกำลังในการผลิตเพื่อบริโภคและการจำหน่ายที่เพียงพอกับความต้องการทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าในระยะแรกของการระบาดเชื้อโควิด-19 สินค้าดังกล่าวถือว่ามีปัญหาเล็กน้อย แต่ในปัจจุบันถือว่าคลี่คลายได้ดี และคาดว่าจะค่อยๆ ขยายตัวได้ในระดับที่น่าพอใจ
    2.สินค้าด้านเวชภัณฑ์และการแพทย์ ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการเกือบเทียบเท่ากับกลุ่มอาหาร โดยอุปทานความต้องการมีมากทั้งในและต่างประเทศ อันเนื่องมาจากการดูแลสุขภาพและการป้องกันตัวของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในอนาคตเชื่อว่าความต้องการจะยังคงมีมากอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการจึงควรศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมนำไปปรับแผนการผลิตที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อไป
    3.สินค้าและบริการด้านความบันเทิง และอุตสาหกรรมด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ เนื่องจากการอยู่บ้านของประชาชนที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขานรับนโยบาย Social Distancing รวมทั้งการทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home โดยธุรกิจบริการที่มีโอกาสเติบโตสูง ได้แก่ ดิจิทัลคอนเทนต์ เกม และภาพยนตร์ รวมถึงอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องการออกกำลังกายในบ้าน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาผู้บริโภคได้หันมาใช้จ่ายในสินค้าและบริการเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องการผ่อนคลายความเครียดจากการอยู่บ้านเป็นเวลานานๆ
    4.สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นอุปกรณ์จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องอยู่บ้านเป็นเวลานาน ซึ่งปัจจุบันพบว่าเริ่มมีสถานที่ในการจัดจำหน่ายที่น้อยลง จึงทำให้โอกาสดังกล่าวขยายไปสู่ช่องทางการซื้อขายออนไลน์และผู้บริโภคก็หันเข้าสู่ช่องทางดังกล่าวเช่นเดียวกัน 5.และกลุ่มสินค้าในอุตสาหกรรมขั้นกลาง เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เส้นใยผลิตสิ่งทอ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
    นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมได้เตรียมมาตรการรองรับและสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการส่งออกไว้หลายด้าน ประกอบด้วย 1.ลดการพึ่งพาตลาดหลักผลักดันการส่งออกสินค้าไปยังตลาดใหม่เพิ่มขึ้น 2.เร่งแก้ไขปัญหาในการส่งออกจากปัจจัยต่างๆ ของประเทศเป้าหมายส่งออกสินค้าและบริการ และ 3.เพิ่มศักยภาพการทำการค้าระหว่างประเทศ ด้วยการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการทำการค้าในเศรษฐกิจยุคใหม่
รวมถึงเร่งหาแนวทางรับมือต่อไป เพื่อให้ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการไทย สามารถฟื้นฟูกลับมาได้อย่างรวดเร็วและไม่กระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นเวลานานหลังจากวิกฤติดังกล่าวได้ผ่านไปนอกจากนี้ ยังได้วางแนวทางที่จะนำพาผู้ประกอบการไปสู่ช่องทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ
    อย่างไรก็ตาม ต้องมาติดตามกันต่อไป ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นจะสามารถปรับตัวได้ทันและคว้าโอกาสทองครั้งนี้ไว้ได้หรือไม่.

 ณัฐวัฒน์ หาญกล้า


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"