รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ


เพิ่มเพื่อน    

3 เม.ย.61 - ราชกิจจานุเบกษา  ลงประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม  เมื่อวันที่ 2 เมษายน เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการ ศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจนับคะแนนเมื่อวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๑  ดังนี้

ก.ประเภทกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลฎีกา

ตามมาตรา  ๓๖ (๒) (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม   พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้แก่

๑. นายชํานาญ รวิวรรณพงษ์  ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา  ได้ ๑๓๒  คะแนน

๒.  นายรังสรรค์   กุลาเลิศ   ผู้พิพากษาศาลฎีกา     ได้  ๑๓๐ คะแนน

๓.  นายไสลเกษ  วัฒนพันธุ์   รองประธานศาลฎีกา      ได้  ๑๒๒ คะแนน

๔.  นายธงชัย  เสนามนตรี     ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาได้  ๑๑๐ คะแนน

๕.  นายกิจชัย  จิตธารารักษ์       ผู้พิพากษาศาลฎีกา     ได้  ๑๐๙ คะแนน

๖.  นางวาสนา  หงส์เจริญ    ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา   ได้  ๑๐๔ คะแนน

ข.    ประเภทกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นอุทธรณ์

ตามมาตรา ๓๖ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้แก่

๑.  นางนุจรินทร์   จันทร์พรายศรี  ประธานศาลอุทธรณ์ภาค  ๗    ได้  ๔๔๕ คะแนน

๒.  นายศิริชัย  ศิริกุล   รองประธานแผนกคดียาเสพติด     ได้  ๓๖๖ คะแนน ในศาลอุทธรณ์

๓.  นายธนรัตน์   ทั่งทอง  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์     ได้  ๓๔๑ คะแนน

๔.  นายอนุรักษ์   สง่าอารีย์กูล      ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์     ได้  ๓๒๙ คะแนน

ค.    ประเภทกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นต้น

ตามมาตรา  ๓๖ (๒) (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม   พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้แก่

๑.  นายสุวิชา  สุขเกษมหทัย       ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา  ได้  ๗๕๖ คะแนน

๒.  นายกําพล  รุ่งรัตน์      ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล   ประจําสํานักประธานศาลฎีกา   ได้  ๗๑๗ คะแนน  

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ วันที่ ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา


ก็พลอยปีติยินดีไปด้วย......กับพี่น้องชาวใต้ "นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา-สงขลา" ที่มีโอกาสได้รับเสด็จ"สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" พระผู้ซึ่งเป็นแก้วตา-ดวงใจของมวลพสกนิกรไทยทั้งมวล

ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'