ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เปลี่ยนแปลง 'กก.บห.' พรรคก้าวไกล หลังหัวหน้าพรรคเสียชีวิต


เพิ่มเพื่อน    

14 พ.ค.63 -  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล จํานวน ๑๐ คน นั้น

บัดนี้ พรรคก้าวไกลได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณี นายราเชนธร์ ติยะวัชรพงศ์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคก้าวไกล พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๔ วรรคหนึ่ง (๑)เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ที่เหลืออยู่จํานวน ๙ คน พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะตามข้อบังคับพรรคก้าวไกล พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๕ วรรคหนึ่ง (๒)

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลที่เหลืออยู่พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ จํานวน๙ คน ดังนี้

๑. นางปีใหม่  รัฐวงษา เลขาธิการพรรค
๒. นายจักรพล ผลละออ เหรัญญิกพรรค
๓. นางสาวมัณฑนา สุริยฉาย นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๔. นางสาวฐิตาภา รักวงษ์วาน กรรมการบริหารพรรค
๕. นายธนวัฒน์ ชนะพงศ์พิศาล กรรมการบริหารพรรค
๖. นายศุภกิตติ์ ทิพย์สิงห์ กรรมการบริหารพรรค
๗. นายสราวุธ เชิญชัย กรรมการบริหารพรรค
๘. นายปรวัฒน์ จันทรขจร กรรมการบริหารพรรค
๙. นายฐิติพงศ์ รักวงษ์วาน กรรมการบริหารพรรค

อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมการบริหารพรรคก้าวไกลพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริหาร พรรคก้าวไกลที่พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลชุดใหม่ ตามข้อบังคับพรรคก้าวไกล พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๕ วรรคสี่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง


 


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'