คนไทยรายได้-เงินออมลดฮวบ ขณะที่รายจ่าย-หนี้สินพุ่ง ช่วงโควิด19ระบาด


เพิ่มเพื่อน    

17 พ.ค. 2563 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยว บริการ และธุรกิจต่าง ๆ ในขณะที่ประชาชนเองก็ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต โดนเลิกจ้าง ขาดรายได้ แต่รายจ่ายและหนี้สินยังคงมีอยู่ทุกวัน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “รายได้-รายจ่าย-หนี้สิน-เงินออม” ของคนไทยยุคโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 1,125 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. “รายได้ – หนี้สิน – เงินออม” ของประชาชน เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาก่อนโควิด-19 ระบาด กับ ณ วันนี้  
ข้อ    รายการ    ความเปลี่ยนแปลง    ภาพรวม
1    รายได้ประจำ    ลดลง    25.16%
2    รายได้พิเศษ    ลดลง    35.38%
3    เงินออม    ลดลง    27.91%
4    หนี้สิน    เพิ่มขึ้น    25.07%

2.  “5 รายจ่าย” ที่เพิ่มขึ้น คือ 
อันดับ    รายจ่าย    ความเปลี่ยนแปลง    ภาพรวม
1    ค่าน้ำ-ค่าไฟ    เพิ่มขึ้น    68.53%
2    โทรศัพท์มือถือ /อินเตอร์เน็ต    เพิ่มขึ้น    44.89%
3    อาหารและเครื่องดื่ม    เพิ่มขึ้น    40.27%
4    ยารักษาโรค/ค่ารักษาพยาบาล/ดูแลสุขภาพ    เพิ่มขึ้น    20.18%
5    บริจาค ทำบุญ    เพิ่มขึ้น    14.22%

3.  “5 รายจ่าย” ที่ลดลง คือ 
อันดับ    รายจ่าย    ความเปลี่ยนแปลง    ภาพรวม
1    ค่าเดินทาง ค่ารถ ค่าเรือ /น้ำมัน    ลดลง    60.62%
2    เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม    ลดลง    42.31%
3    ท่องเที่ยว พักผ่อน    ลดลง    41.51%
4    เสี่ยงโชค ล็อตเตอรี่ หวย    ลดลง    38.67%
5    เครื่องประดับ /น้ำหอม    ลดลง    34.31%

  *หมายเหตุ   ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)             
                                                                                                               สวนดุสิตโพล


เดือดจริงๆ! สนามเลือกตั้งนายกฯ อบจ.เชียงใหม่เที่ยวนี้มันหยด ฟาดฟันกันซะยิ่งกว่าการเลือกตั้งระดับชาติทุกครั้งที่ผ่านมา อย่างนั้นเลย.... ก็...ถึงขั้นที่ ทักษิณ ชินวัตร ต้องลงมาเองก็แล้วกัน

หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"