ครบ 8 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


เพิ่มเพื่อน    

  

 

 

        สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเชิญร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ   เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมชมวิดีทัศน์และการแสดงผ่านช่องทางออนไลน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันฯ ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563  โดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ภายใต้การนำของอธิการบดี รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ จะจัดให้มีการทำบุญตักบาตรด้านหน้าอาคารอำนวยการในช่วงเช้า และเผยแพร่วิดีทัศน์ นำเสนอประวัติความเป็นมา การเรียนการสอน และพันธกิจของสถาบันฯ พร้อมทั้งถ่ายทอดบันทึกการแสดงดนตรีโดยนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในรูปแบบเครื่องสาย 5 ชิ้น (String Quintet) บรรเลงร่วมกับนักร้องเสียงโซปราโน และเทเนอร์ เริ่มให้รับชมตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป     ผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.facebook.com/PGVIMusic/

             สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในมงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์     ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2550 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อชาวไทยตลอดมา โดยสถาบันฯ ได้ดำเนินการตามพันธกิจหลัก 4 ด้านของสถาบัน  คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านดนตรีอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ทั้งด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการการประชุมทางวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรี ปีละ 1 ครั้งอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการพัฒนาและนำเสนอผลงานทางด้านดนตรีกับผู้เชี่ยวชาญ

 

คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

 

      สถาบันฯ ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับชุมชนบางยี่ขัน และชุมชนใกล้เคียงในการให้ความรู้ด้านดนตรีแก่เยาวชนและผู้สนใจ รวมทั้งมีการแสดงดนตรีเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วยและญาติที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลศิริราช และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดตั้งวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในขณะเดียวกันก็ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความชำนาญและทักษะในด้านดนตรีและเพรียบพร้อมทั้งคุณธรรมจริยธรรม

         ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้สืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาเยาวชนไทยให้ได้เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ในการแสดงดนตรีอย่างมืออาชีพ สร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน เพื่อประโยชน์ และความสุขของผู้อื่น ผ่านศาสตร์แห่งดนตรี เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้ไปสู่ความเจริญทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจตามปรัชญาของสถาบันที่ว่า “ดนตรีแห่งชีวิต ดนตรีแห่งแผ่นดิน”