ราชกิจจาฯแพร่ประกาศกระทรวงยุติธรรม กำหนดอาณาเขตสถานกักขังจังหวัดนราธิวาส


เพิ่มเพื่อน    

30 พ.ค.63 -  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงยุติธรรมเรื่อง กำหนดอาณาเขตสถานกักขังจังหวัดนราธิวาส

ตามคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๔๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ กำหนดอาณาเขตสถานกักขังจังหวัดนราธิวาส ขึ้นที่ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๑ ไร่๑ งาน ๕๐ ตารางวา เพื่อควบคุมผู้ต้องโทษกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา นั้นเนื่องจากกรมราชทัณฑ์ได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดนราธิวาสแห่งใหม่ ในที่ดินเขตนิคมสหกรณ์บาเจาะ ตำบลล าภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จึงจำเป็นต้องย้ายสถานที่กักขังไปกำหนด ณ สถานที่แห่งใหม่ด้วย 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ จึงให้กำหนดอาณาเขตสถานกักขังขึ้นใหม่ ที่ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๔๕ ตารางวา โดยเรียกชื่อว่า“สถานกักขังจังหวัดนราธิวาส” มีอาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายประกาศนี้ เพื่อควบคุมผู้ต้องโทษกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา

สำหรับสถานกักขังจังหวัดนราธิวาสตามค าสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๔๓/๒๕๔๙ ลงวันที่๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ ให้มีฐานะเป็นสถานกักขังต่อไปจนกว่าจะมีประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
สมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อ่านต้นฉบับ


"...ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนค่ะ ขอให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตค่ะ ส่งผ่านความภาคภูมิใจไปถึงบัณฑิตทุกคนและครอบครัวนะคะ..."

ความจริงจากเยอรมัน
'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'