โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 25 นาย


เพิ่มเพื่อน    

26 มิ.ย.63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน ๒๕ นาย ดังนี้

๑. ว่าที่ พันตรี เอกศักดิ์ ทองช้อย เป็น พันตรี
๒. ว่าที่ ร้อยโท ณัฐพงษ์ เสือใหญ่ เป็น ร้อยโท
๓. ว่าที่ ร้อยโท เดวิษ จารุกิจเสรี เป็น ร้อยโท
๔. ว่าที่ ร้อยโท ธนภัทร ปิ่นตบแต่ง เป็น ร้อยโท
๕. ว่าที่ ร้อยตรี วิทยา ต่ายแจ้ง เป็น ร้อยตรี
๖. ว่าที่ ร้อยตรี อารุณ คุ้มศิริ เป็น ร้อยตรี
๗. ว่าที่ ร้อยตรี กิติพงษ์ ตาอ้อน เป็น ร้อยตรี
๘. ว่าที่ ร้อยตรี โกญจนาท จันทนะชาติ เป็น ร้อยตรี
๙. ว่าที่ ร้อยตรี ฐานรัฐ ปานุทัย เป็น ร้อยตรี
๑๐. ว่าที่ ร้อยตรี ปณิธาน หันจางสิทธิ์ เป็น ร้อยตรี
๑๑. ว่าที่ ร้อยตรี พงศกร บุญส่ง เป็น ร้อยตรี
๑๒. ว่าที่ ร้อยตรี พัชรวัฒน์ กิจธนิตอนันต์ เป็น ร้อยตรี
๑๓. ว่าที่ ร้อยตรี วชิราวุธ วงศ์อภัย เป็น ร้อยตรี
๑๔. ว่าที่ ร้อยตรี ศราวุธ แม้นพรม เป็น ร้อยตรี
๑๕. ว่าที่ ร้อยตรี สิทธิพงษ์ เอกประดิษฐ์ เป็น ร้อยตรี
๑๖. ว่าที่ ร้อยตรี สุรธัส เฟื่องฟูลอย เป็น ร้อยตรี
๑๗. ว่าที่ ร้อยตรี พีรวิชญ์ ศรีโคตร เป็น ร้อยตรี
๑๘. ว่าที่ ร้อยตรี ศรันย์ อกตัน เป็น ร้อยตรี
๑๙. ว่าที่ ร้อยตรี ธนกร ต๊ะมูล เป็น ร้อยตรี
๒๐. ว่าที่ ร้อยตรีพงศธร อินต๊ะวงศ์ เป็น ร้อยตรี
๒๑. ว่าที่ ร้อยตรี ภาณุพันธุ์ แสงงาม เป็น ร้อยตรี
๒๒. ว่าที่ ร้อยตรี วัชรินทร์ ศิริคุณ เป็น ร้อยตรี
๒๓. ว่าที่ ร้อยตรี ภูมิทัศน์ ตระกูลรุ่ง เป็น ร้อยตรี
๒๔. ว่าที่ ร้อยตรี ธานาวินท์ ธนินท์ยาศักดิ์ เป็น ร้อยตรี
๒๕. ว่าที่ ร้อยตรีหญิง ประภาพรรณ โกไศยกานนท์ เป็น ร้อยตรีหญิง

ทั้งนี้ ลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ลำดับที่ ๕ และลำดับที ๒๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ลำดับที่ ๖ ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ และลำดับที่ ๗ ถึงลำดับที่ ๒๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน อ่านต้นฉบับ


คอยฟังนะครับ! กรณี "สั่งไม่ฟ้อง" วรยุทธ อยู่วิทยา หรือ "บอส เรดบูล" บัดนี้ คณะทำงานที่อัยการสูงสุดตั้งให้ตรวจสอบ "มีคำตอบ" แล้ว

บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'
'ซื้อเวลาได้-ซื้อศรัทธาไม่ได้'