'สุริยะ'เร่งเขตเศรษฐกิจพิเศษยกระดับศก.ชุมชนกระตุ้นลงทุนจ้างงาน


เพิ่มเพื่อน    


29 มิ.ย. 2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการผลักดันพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ หลังจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอครม.เห็นชอบหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ....ว่า  กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เร่งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และพร้อมรองรับนักลงทุนที่สนใจเข้าไปลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน การจ้างงานในพื้นที่  เช่น นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว จ.สระแก้ว นิคมอุตสาหกรรมสงขลา อ.สะเดา จ.สงขลา และนิคมอุตสาหกรรมยางพารา จ.สงขลา

“ได้เน้นให้การตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ต้องช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล เช่น นิคมอุตสาหกรรมยางพารา ช่วยรองรับผลผลิตยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 7,000 อัตรา และเกิดมูลค่าการลงทุนกว่า 8,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมมีความพร้อมที่จะร่วมสานต่อภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนาเชิงพื้นที่ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยประสบผลสำเร็จ พร้อมตั้งเป้าหมายให้เกิดการลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้อีกทางหนึ่งด้วย”นายสุริยะ กล่าว

สำหรับร่างระเบียบดังกล่าว หากประกาศใช้อย่างเป็นทางการ จะช่วยเป็นกลไกในระดับนโยบาย และระดับพื้นที่ในการบริหารจัดการ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อเนื่อง เช่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้ง 10 แห่ง และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม เช่น  พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง - ตะวันตก

อย่างไรก็ตามขณะนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้กำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการขาย เช่าที่ดินต่อเนื่อง เพื่อจูงใจให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนในพื้นที่ และลดกระทบจากโควิด -19 เช่น นิคมอุตสาหกรรมยางพารา จะได้รับส่วนลด 5%  ของอัตราราคาขายที่ดิน ยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในปีแรก นับจากวันที่ทำสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาซื้อขายที่ดิน และสามารถแบ่งชำระการซื้อที่ดินในการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินได้ภายใน 6 เดือน โดยไม่มีดอกเบี้ย , การเช่าที่ดิน จะได้รับยกเว้นค่าเช่าที่ดินในปีแรก นับจากวันที่ทำสัญญาเช่าที่ดิน และยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในปีแรก