ครม.ไฟเขียวที่ดิน ส.ป.ก. อ.ละงู จ.สตูล 1.3 พันไร่ช่วยเกษตรกรลดความเหลื่อมล้ำ


เพิ่มเพื่อน    


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ให้มีที่ดินทำกินเพียงพอโดยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพตนและครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการลดความเลื่อมล้ำ


สำหรับร่างพระราชกฤษฎีกาฯ นี้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว โดยตัดพื้นที่ทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนทัง-ป่าเขาขาว และพื้นที่ที่จำแนกออกจากป่าไม้ถาวร ป่าควนทัง-ป่าเขาขาว คงเหลือพื้นที่ที่นำมากำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 1,354 ไร่ 40 ตารางวา ตามที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีหนังสือยืนยันให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ เป็นการกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1,354 ไร่ 40 ตารางวา

ทั้งนี้ เพื่อให้ ส.ป.ก.สามารถจัดซื้อที่ดินและนำมาจัดสรรให้เกษตรกรผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีที่ดินไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรม โดยร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 


๑๔ ตุลา ๑๖ ๖ ตุลา ๑๙ พฤษภาทมิฬ ๓๕ ผมเห็นมาทุกม็อบ เข้าไปอยู่ในม็อบก็มี

เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ