ราชกิจจาฯแพร่ ประกาศ 'สตช.' กำหนดหน่วยงาน-เขตอำนาจการรับผิดชอบฯ


เพิ่มเพื่อน    

25 ก.ค.63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 28)พ.ศ. 2563

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2562 ลงวันที่25 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 นั้น

เนื่องจากได้มีการตรากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2563 เปลี่ยนแปลงชื่อ กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็น กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รวมทั้งเปลี่ยนแปลงชื่อส่วนราชการภายในระดับกองกำกับการ จากกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ เป็น กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย ในสังกัดกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขการกำหนดหน่วยงานและเขตอำานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการดังกล่าวเสียใหม่

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้ ดังต่อไปนี้ อ่านทั้งหมด


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์