เลขาธิการ สปส. ตรวจเยี่ยม สปส.สมุทรปราการ ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายเร่งรัดขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


เพิ่มเพื่อน    

 

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.63 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมติดตาม การช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้ได้รับสิทธิกรณีว่างงาน จากเหตุสุดวิสัยอย่างทั่วถึง โดยมีนางอัจฉราพร พูลสมบัติภิญโญ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

 

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และนายจ้าง รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้มีความโดดเด่นสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ ซึ่งมีผลงาน ปรากฏเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาการให้บริการ เพื่อสนองความพึงพอใจ แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และสถานประกอบการ ให้ดียิ่งขึ้น ในการตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ ตนได้เร่งรัด การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยอย่างทั่วถึง พร้อมกันนี้ยังมอบนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนการทำงานหลากหลายโครงการสำคัญๆ อาทิ โครงการ Healthy Thailand เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้ประกันตน และงานเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทย ผ่านหลัก “บวร” เพื่อสร้างการรับรู้ประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง และสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับผู้ประกันตน พร้อมเข้าถึงบริการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในชีวิตต่อไป

 

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมหวังเป็นอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนการทำงานต่างๆ สามารถให้บริการและจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนได้อย่างครบถ้วน และได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างแน่นอน

 


เชื่ออะไรผมอย่างได้มั้ย? คือผมจะบอกว่า..... เห็นความ "ดิบ-กระแดะ-ด้าน" ของนักเรียน-นักศึกษาใต้ปฏิบัติการล้างสมองของสามสัสแล้ว ไม่ต้องห่วงกันไปหรอกว่า เมื่อพวกนี้โตขึ้น จะเป็นผู้เข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ