เลขาธิการ สปส. ตรวจเยี่ยม สปส.สมุทรปราการ ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายเร่งรัดขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


เพิ่มเพื่อน    

 

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.63 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมติดตาม การช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้ได้รับสิทธิกรณีว่างงาน จากเหตุสุดวิสัยอย่างทั่วถึง โดยมีนางอัจฉราพร พูลสมบัติภิญโญ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

 

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และนายจ้าง รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้มีความโดดเด่นสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ ซึ่งมีผลงาน ปรากฏเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาการให้บริการ เพื่อสนองความพึงพอใจ แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และสถานประกอบการ ให้ดียิ่งขึ้น ในการตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ ตนได้เร่งรัด การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยอย่างทั่วถึง พร้อมกันนี้ยังมอบนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนการทำงานหลากหลายโครงการสำคัญๆ อาทิ โครงการ Healthy Thailand เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้ประกันตน และงานเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทย ผ่านหลัก “บวร” เพื่อสร้างการรับรู้ประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง และสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับผู้ประกันตน พร้อมเข้าถึงบริการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในชีวิตต่อไป

 

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมหวังเป็นอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนการทำงานต่างๆ สามารถให้บริการและจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนได้อย่างครบถ้วน และได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างแน่นอน

 


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ