พิธีวางกระดูกงูเรือต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล ระหว่าง สทป.และ บ.โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง


เพิ่มเพื่อน    

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. จัดพิธีวางกระดูกงูเรือต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเลขึ้น เนื่องด้วยความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ หรือ นสร.กร.   ในนามของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ที่ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแก้ปัญหาขยะทางทะเลในประเทศไทยที่มีจำนวนมากกว่า 11.47 ล้านตันต่อปี ณ บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด โดย พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลอากาศเอก ดร. ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ นาวาเอก ทินกร กาญจนเตมีย์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และคุณนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัท โชคนำชัย และบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธี

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในฐานะหน่วยงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความพร้อมด้านองค์ความรู้และบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จ จึงได้เสนอโครงการฯ ต่อคณะกรรมการสถาบัน และเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ สทป. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล ร่วมกับ นสร.กร. และบริษัทที่มีศักยภาพของประเทศ ตามความต้องการของ นสร. จึงเกิดเป็นการดำเนินการร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ หรือ นสร.กร. ในนามของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และบริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด โดยมีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการโครงการฯ 2 ปี จนแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบต้นแบบเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเลให้ นสร.กร. เพื่อใช้ในภารกิจ 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านความมั่นคงทางทหาร ได้แก่ 1.1 สนับสนุนภารกิจหลักสูตรต่าง ๆ ของ นสร.กร. เช่น นักทำลายใต้น้ำจู่โจม, ปฏิบัติงานใต้น้ำ และลาดตระเวน 1.2 การขนส่งในพื้นที่ที่เรือใหญ่เข้าไม่ถึง (เข้าเกยหาด)

2. ด้านความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การเก็บขยะลอยน้ำในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพื้นที่รับผิดชอบของ นสร.กร.

3. ด้านความมั่นคงทางสังคม การมีส่วนร่วมตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคมสร้างการตระหนักถึงปัญหา ที่เกิดจากขยะในทะเลให้แก่ประชาชน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะให้หมดไป

 

พิธีวางกระดูกงูเรือต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเลในวันนี้ จึงถือเป็นพิธีที่สำคัญพิธีหนึ่งในการเริ่มต้นวางรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงในการสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเลให้สำเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพึ่งพาตนเอง และสามารถสนับสนุนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    สยามบรมราชกุมารี และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงต่อยอดองค์ความรู้ในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเรือเพื่อความมั่นคงทางทะเลไปจนถึงขั้นการผลิต และส่งเสริมสู่อุตสากรรมตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562

 

ทั้งนี้ สทป. มีแผนที่จะนำองค์ความรู้ในการสร้างเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเลดังกล่าว สู่การผลิต   ในเชิงอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นต่อไปในอนาคต


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"