'ธนารักษ์'เปิดจองคอนโดข้าราชการกดปุ่มขายราคาห้องละ999,999บาท


เพิ่มเพื่อน    

 

7 ก.ย. 2563 รายงานข่าวจากกรมธนารักษ์ ระบุว่า ตามที่กรมธนารักษ์มีนโยบายนำที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการมาดำเนินการจัดสวัสดิการ เพื่อเป็นที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 9 แปลง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจของข้าราชการ และลูกจ้างตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานนั้น ขณะนี้กรมฯ เตรียมเปิดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญจองสิทธิ์ในโครงการดังกล่าว ในวันที่ 9-13 ก.ย. 2563

ทั้งนี้ โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าวจะดำเนินการบนพื้นที่ราชพัสดุ 9 แปลง ได้แก่ 1. ที่ราชพัสดุ เลขที่ กท.2918 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 2. ที่ราชพัสดุ เลขที่ กท.0475 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนก กทม. 3. ที่ราชพัสดุ เลขที่ กท.1060 ถ.เพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 4. ที่ราชพัสดุ เลขที่ นบ.993 ซ.วัดกู้ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
5. ที่ราชพัสดุ เลขที่ นบ. 973 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 6. ที่ราชพัสดุ เลขที่ นบ. 380 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 7. ที่ราชพัสดุ เลขที่ อ.ขก.1 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ. ขอนแก่น 8. ที่ราชพัสดุ เลขที่ นม.58 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา และ 9. ที่ราชพัสดุ เลขที่ สฎ.736 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยหน่วยงานต้นสังกัดต้องมีหนังสือให้ความเห็นชอบและยินยอมให้หักเงินเดือนเป็นค่าผ่อนชำระค่าก่อสร้าง และสามารถรับเงื่อนไขการกู้จากสถาบันการเงินและต้องดำเนินการจัดเตรียม รวมถึงส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่สถาบันการเงินกำหนดได้ ทั้งนี้คณะกรรมการโครงการฯ สามารถพิจารณาออกประกาศคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

สำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ข้าราชการพลเรือนที่สนใจจะต้องจองสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบรับจองพร้อมแนบไฟล์หลักฐานประกอบการจองสิทธิ และผู้จองจะต้องมีสถานที่ทำงาน หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ของโครงการนั้น ๆ โดยให้เลือกจองได้ 1 โครงการเท่านั้น โดยผู้ได้รับสิทธิต้องเข้าร่วมโครงการกู้เงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อชำระค่าก่อสร้าง ซึ่งมีระยะเวลาในการผ่อนชำระ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ตามเงื่อนไขที่ ธอส. กำหนด และสามารถโอนสิทธิให้ทายาทหรือคู่สมรสได้ เมื่อผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปี และสามารถโอนสิทธิให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดได้ เมื่อครบกำหนด 5 ปี“ข้าราชการพลเรือนที่สนใจจองสิทธิในโครงการ จะต้องเตรียมสำเนาบัตรข้าราชการพลเรือน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน รวมถึงเอกสารที่ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้จองสิทธิ หรือเอกสารรับรองระบุสถานที่ปฏิบัติงานของผู้จองสิทธิ” รายงานข่าว ระบุ

อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมธนารักษ์, สำนักงาน ก.พ.,ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ในการพัฒนาที่พักอาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในลักษณะอาคารพักอาศัยรวม (คอนโด) 7 ชั้น โดยแต่ละโครงการมี 76 ห้อง พื้นที่ใช้สอย ห้องละประมาณ 40 ตารางเมตร ราคาห้องละ 999,999 บาท


มาคุยเรื่อง "แก้รัฐธรรมนูญ" กันหน่อย ที่จะตั้ง ส.ส.ร. "เขียนใหม่" ทั้งฉบับนั่นน่ะ จะสำเร็จหรือฝันสลาย

'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'